Lidé

doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.

vedoucí Ústavu prostorového plánování

Urbanista a územní plánovač s pedagogickou, konzultační a výzkumnou praxí v oblastech územní a strategické plánování rozvoje území, datová analytika, geo-informatika a počítačové modelování rozvoje území.

Výzkumná a expertní činnost v oblastech dopravního modelování a urbánní simulace, prostorové analýzy, analýzy dopadů politik a záměrů a prostorové ekonometrie.

ResearchGate, ORCID, SCOPUSResearcherID

 

Hlavní řešitel výzkumných projektů

Modely oceňování veřejných statků pro účely prostorového plánování (TAČR)

Rozvojový potenciál obcí a regionů (TAČR)

Hodnotící simulační modely prostorového utváření měst (GAČR)

 

Spoluřešitel výzkumných projektů

Aplikace multi-agentního modelu MATSim pro simulaci dopravních opatření v ORP Ústí nad Labem (OP VVV)

Chytrá města (TAČR: National Competence Center - Cybernetics and Artificial Intelligence)

Efekty územně determinovaných projektů (TAČR)

Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury (TAČR)

Nástroje pro snižování energetické náročnosti inteligentních sídel v oblasti osobní dopravy (TAČR)

 

Knižní publikace

Urban Simulation Modeling: An Introduction and Experimental Applications in the Czech Republic, volně ke stažení na ResearchGate, on-line na Google books, hard copy  

Hedonické ceny veřejných statků, volně ke stažení

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.