S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Stavební zákon s komentářem pro praxi

JUDr. PhDr. Jiří Plos

Publikace je komplexním a uceleným souborem komentářů ke stavebnímu zákonu, jeho prováděcím vyhláškám, zákonům bezprostředně souvisejícím (zákon o vyvlastňování, o bezpečnosti práce a zařízení s prováděcími právními předpisy) a správnímu řádu v souvislosti s výkonem profese (k zákonu o výkonu povolání a jeho prováděcím právním předpisům), s judikaturou, výkladovými schématy a vzory pro praxi projektování, vedení provádění staveb i správního rozhodování. Obecný výklad se je podán též k uceleným tematickým souborům vážícím se ke stavebnímu zákonu a zákonu o výkonu povolání, zejména • veřejnoprávní: ochrana veřejného zdraví, ochrana životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, památková péče, infrastruktura (dopravní a technická), technická normalizace, informační systémy; • soukromoprávní: občanské a obchodní právo, podnikání živnostenské, práva k duševnímu vlastnictví, zadávání (veřejných) zakázek a architektonické soutěže.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten