S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Systémové vstupy do lokalit sídlišť a jejich vztah k původnímu konceptu zástavby

prof. Ing. arch. Michal Kohout, Ing. arch. Filip Tittl

Článek se zabývá především základními otázkami prostorového rozvrhu sídlišť a jejich významových konsekvencí ve vztahu k budoucím možným zásahům a je sumarizací dvou výzkumných projektů uskutečněných na FA ČVUT od roku 2009. Jedná se jednak o morfologické a skladebné analýzy vybraných struktur pražských sídlišť, provedené autory článku spolu se studenty magisterského studia a dále o v současné době probíhající víceletý výzkumný projekt „Sídliště, jak dál?“, který prověřuje transformační modely sídlišť odpovídající soudobým představám o sociálně i ekonomicky udržitelné městské struktuře. Vychází se při tom ze specifik sociální skladby, vlastnické struktury i ekonomické reality českého prostředí a snahou je zachovat v co největší míře kvality sídlištní zástavby i maximum objemu stávajících budov. Přesto se však nevyhnutelně jedná o výrazný zásah do původního modernistického konceptu, což s sebou přináší úskalí z pohledu ochrany určitých kulturních či dokumentačních hodnot, které sídlištní zástavba představuje.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten