S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Srovnání rozvojových strategií těžbních oblastí v Česku a Německu

Článek upozorňuje na rozdílný přístup v plánování transformace starých průmyslových a těžebních oblastí v Česku a Německu a sleduje odlišnosti v míře aplikování integrovaného a územního přístupu rozvojových strategií. Rozbor se s ohledem na společná specifika regionu (dominantní povrchová těžba hnědého uhlí) a podobnosti v oblasti socioekonomické struktury týká oblasti jižně od Lipska a oblasti Podkrušnohoří. Konkrétně se jedná o empirické srovnání jejich rozvojových strategií: „Aktualizaci REK Südraum Leipzig 2008“ (REK 2008) realizovanou v rámci naplňování evropské politiky soudržnosti v programovém období 2007-2013 srovnává s připravovanou Integrovanou strategií rozvoje Ústecko-chomutovské aglomerace (2015) pro programové období 2014-2020. Text se zaměřuje jak na vztahy mezi analytickou a strategickou částí, identifikovanými potřebami a stanovenými cíli, tak na věcnou skladbu a strukturu jednotlivých navrhovaných opatření a jejich očekávaných efektů a dopadů do území.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten