Publikace

Potenciál design-build projektů ve výuce architektury

Ing. arch. Šárka Malošíková

Příspěvek se zaměřuje na projekty design-build na školách architektury, tedy na projekty, které mohou studenti v rámci výuky nejen navrhnout, ale i postavit. V posledních dekádách je tento způsob výuky stále více rozšířen. Ve Spojených státech jsou design-build projekty zastoupeny v kurikulu většiny škol architektury, v českém prostředí se ale zatím jedná převážně o ojedinělé příklady. Zahraniční literatura je poměrně rozsáhlá, nicméně jen málo článků uvádí kromě popisu průběhu a výsledku projektu podrobnější specifi kaci učebního cíle či rozbor toho, co se studenti díky absolvování daného design-build projektu naučili. V posledních letech proto probíhá mezi akademickou obcí spojenou s design-build projekty diskuse, jak tuto komplexní metodu výuky lépe popsat a teoretizovat. Předkládaný text na základě studia dostupné literatury představuje přehledný výčet potenciálů výuky design-build projektů ilustrovaných na zahraničních příkladech a je také doplněn o poznatky z letní dílny Ateliéru MáMA (Mádr-Malošíková) pořádané na Fakultě architektury ČVUT v Praze v létě 2017, kterou autorka tohoto příspěvku spoluorganizovala.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten