Publikace

Pozícia záhradného a krajinárskeho architekta v študijných a plánovacích procesoch v Českej Republike

Úloha záhradne a krajinársky architektonickej (ďalej len skratka ZaKA) profesie je, v prostredí Českej republiky, v porovnaní so západnými krajinami odlišná. Predmetom tohto výskumu je na jednej strane definovať vnímanie krajiny ako anglického slova "landscape" a tým definovať i rolu ZaKA architekta v plánovacích procesoch. Za cieľ si kladie odbúrať pomyselné hranice medzi plánovacími profesiami akými sú architektúra, ZaKA, urbanizmus a územné plánovanie. Na druhej strane kriticky hodnotí nedostatočný rešpekt a pozíciu tejto profesie, ktorý sa odráža ako na školách tak i v praxi. Doktorandské štúdium sa odohráva v Českej republike a preto sa zameriava na situáciu práve tu a výsledky vedeckej práce budú aplikovateľné na české právne podmienky a normy. Výskum sa zameriava na identifikáciu procesu štúdia záhradnej a krajinárskej architektúry a prechodu do praxe. Ďalej sa venuje ZaKA praxi, procesom autorizácie a členstvu v komorách architektov. Vnímanie krajiny jej užívateľmi je jeden zo základných princípov, ktorý definuje pole pôsobenia ZaKA architekta. Kým neuznáme mestské prostredie za krajinu, neprelomíme mentálne bariéry odborníkov a nezlepšíme povedomie o našej profesii v laických a odborných kruhoch, nenájdeme uplatnenie. Vnímanie prostredia priamo súvisí s vnímaním ZaKA profesie, pretože práve tá tvorí priestor s využitím širokého spektra znalostí a nepristupuje k nemu ako k indivíduu či k izolovanému objektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten