Publikace

Bydlení – jak evaluovat udržitelný rozvoj?

prof. Ing. arch. Michal Kohout, doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

Cílem článku je představit způsob a postup přípravy metodické příručky hodnocení udržitelného rozvoje v oblasti bydlení, včetně její struktury, obsahu a navržené formy hodnocení. Výsledný dokument by měl pro obce představovat nástroj, pomocí kterého mohou relativně jednoduchým způsobem zanalyzovat komplexní problematiku bydlení a prověřit úroveň své péče o tuto oblast, aniž by přitom byla opomenuta či neadekvátně vyzdvihnuta některá ze čtyř základních rovin udržitelného bydlení, tj. sféra ekonomická, environmentální, sociální a kulturní. Takováto metodika do této doby nebyla v ČR k dispozici. Metodická příručka je sestavena tak, aby byla využitel¬ná pro různé typy obcí dle správního území i velikosti. Každý indikátor zastupuje určitý okruh jevů, které lze zužovat, rozšiřovat či prohlubovat dle daných možností obce. Je sestavena tak, aby nenárokovala nové informační zdroje a plánovací nástroje, ale aby pracovala s těmi, které jsou buď povinně vyžadovány v rámci existujících předpisů a nařízení, či jsou doporučeny v rámci sledování jiných plánovacích cílů. Způsob evaluace je navržen jako sebehodnocení. Indikátory nastiňují základní oblasti, jež může obec dle svých požadavků dále upřesňovat. Systém hodnocení vychází z národních a mezinárodních dokumentů, politických deklarací a úmluv (např. Ženevská charta OSN či Indikátory kvality života v oblasti bydlení), a z referenčních evaluačních systémů a metodik (např. 4-Säulen Modell Rakousko, Building for Life a Design and Quality Standards, Velká Británie, Certifikace Nachhaltigkeit im Wohnungsbau, Německo). Dokument byl průběžně konzultován se spolupracující obcí i zadavatelem, aby reflektoval současné potřeby i možnosti municipalit v ČR. V současné době probíhá její aktivní ověřování v obcích, které projevily o metodiku zájem, chtějí danou sféru usměrňovat i činit ve věci informovaná rozhodnutí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.