Publikace

Metodika hodnocení spolehlivosti a životnosti industriálních staveb

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

Nedílnou součástí projektů pro nové využití staveb industriálního dědictví (budov i mostů) je ověření spolehlivosti a případný návrh opatření pro zajištění další životnosti a provozuschopnosti konstrukcí i bezpečnosti uživatelů. Při ověřování prostřednictvím často konzervativních postupů pro navrhování podle platných ČSN (především Eurokódů) nesplňuje mnoho industriálních staveb požadavky na spolehlivost. Přímé použití Eurokódů může naznačit nezbytnost nákladné rekonstrukce a související vysoké náklady mohou vést k neproveditelnosti projektů rekonverze. Nepřiměřené rekonstrukce navíc mohou vést ke ztrátám kulturních hodnot (ztráta autenticity konstrukce a jejího historického významu). Metodika se proto zaměřuje na ověřování a hodnocení spolehlivosti a životnosti železobetonových, ocelových a litinových konstrukcí; částečně také pak na zděné a dřevěné konstrukce. Doplňuje zásady Eurokódů, ČSN ISO 13822 a ČSN 73 0038 pro hodnocení existujících konstrukcí, ČSN ISO 13823 a ČSN 73 0043.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten