Publikace

Registr stavebních děl je dlouhodobým projektem Výzkumného centra průmyslového dědictví ČVUT a Ústavu dějin architektury a umění FA ČVUT v Praze. S myšlenkou (a zároveň i naléhavou potřebou) vytvořit metodicky jednotný systém ukládání a zpracování dat přišlo výzkumné centrum na podzim roku 2002, záhy po svém vzniku. Registr slouží především k průběžné archivaci probíhajících výzkumných projektů VCPD (např.: Meziválečná průmyslová architektura, Cukrovary, Pivovary, Železnice, Kladno), FA ČVUT (Šedesátá léta v československé architektuře) a partnerských pracovišť (zejména NPÚ a NTM). Zároveň umožňuje také evidenci, ukládání a zpracování dat čerpaných z publikací, účelových elaborátů, pasportů a dílčích databází. Registr byl zprovozněný na serveru ČVUT ve formě interaktivního internetového prohlížeče, který umožňuje "on-line" vytváření, průběžné doplňování i aktualizaci záznamů, zpětně snadnou orientaci při jejich studiu a pomocí vícestupňového filtru široké možnosti vyhledávání nebo třídění záznamů do tematicky vymezených bloků. Základním, nosným principem registru je ukládání a zpracování záznamů podle přehledné, pevně předurčené struktury. Pevná, jednotící kostra se ukázala být nutností zejména proto, že vkládané informace čerpáme z naprosto různorodých zdrojů. Záznamy se díky registru stávají do značné míry srovnatelnými a poskytují platformu pro další badatelskou činnost a následnou interpretaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten