Publikace

Rozbor Císařských otisků v komparaci s vlivem oslunění - Modelové území

MgA. Jan Trejbal

Prvním z rozborů, které je třeba při vytváření nové zástavby (úvodu do zakládání venkova) využít, by měla být analýza starých map, které vždy sloužily jako utilitární díla / schematizovaná zobrazení skutečnosti té doby. Zde se pro naše potřeby modelového rozboru zaměříme pouze na vybraná fakta, která lze z historických map dodnes vyčíst: strukturu významných bodů v krajině (místa pobožnosti, stromy apod.), vedení liniových prvků a cest v území, či příklady pomístních jmen určujících charakter lokace. Staré mapy (od měřítka cca 1:5000) jsou vhodným nástrojem pro zisk analytických dat z území NE ve smyslu „romanticko-idealistického vztahu historicky zastavěného a zemědělného“, ale jako záznam o důmyslné lokační reakci (urbanismu) našich předků na tehdejší geomorfologické a klimatické podmínky – to vše za jediným účelem udržitelné obživy (trojpolní systém hospodářství), v kontextu tehdejšího hodnotového systému.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten