Publikace

Denní osvětlení budov

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

Světlo je neodmyslitelnou součástí životního prostředí, kde má nenahraditelnou funkci. Pro člověka je světlo základní fyziologickou potřebou a nutností, podle které se řídí jednotlivé denní cykly života. V současné době je trendem, že populace tráví stále více času v prostředích vnitřních, kde množství a kvalita denního světla je dána mnoha ovlivňujícími faktory. Denní světlo je stále více nahrazováno osvětlením umělým, které se svými vlastnostmi snaží přiblížit dennímu osvětlení. Přesto je nutné uvědomit si velkou potřebu lidského organismu denního osvětlení a maximálně eliminovat případný vliv jeho nedostatku, jelikož jakkoliv kvalitní světlo umělé nemůže nahradit osvětlení světlem denním. Tato práce shrnuje poznatky o denním osvětlení a zaměřuje se nejen na návrhy, měření, výpočtové metody a hodnocení denního osvětlení stávajících prostor, ale popisuje i specifické problémy návrhu denního osvětlení různých druhů staveb. Součástí je také kapitola popisující osvětlovací systémy, kdy navazuje problematika v současné době velice aktuální, a to problematika osvětlení prostor v hustě zastavěném území center měst či uvnitř dispozic.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten