Publikace

KRAJINA DAT VIRTUÁLNÍ — REKONSTRUKCE ZTRACENÉ ŠUMAVY

MgA. Jan Trejbal

Záměrem projektu Krajina dat je vývoj metodologie analýzy kulturní krajiny, dostupných podkladů a jejich prezentace použitím virtuální rekonstrukce přírodního a kulturního dědictví. Základem je multioborové rozšíření analýz a vytvoření datového modelu pro doplnění projektu PHOTOSTRUCK, který se zabývá rekonstrukcí krajiny na základě fotografií vesnic na česko-bavorském pomezí, zaniklých po odsunu sudetských Němců po druhé světové válce. Základním fotografickým zdrojem podkladů pro tento projekt je vzácná sbírka Ateliéru Seidel v Českém Krumlově, která obsahuje na tisíce snímků zachycujících již neexistující sídelní a krajinné struktury a jejich původní obyvatele. Podklady jsou dále doplňovány terénním průzkumem krajiny a studiem historických map a reálií. Tým tvoří zaměstnanci Ústavu aplikované informatiky a Ústavu estetiky a dějin umění Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, přizvaní odborníci na historii a archeologii s doplňujícím týmem Fakulty architektury ČVUT. Cílem práce architektonického týmu je doplnění výstupů výzkumu, kterým bude datový model krajiny, o specifické vrstvy dat věnované analýze krajiny z pohledu architektury a urbanismu ve vztahu k územnímu plánování.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten