Publikace

Od chaosu k novému řádu. Počátky institucionalizovaného výzkumu v oblasti urbanismu a územního plánování v Brně

Ing. arch. Karin Grohmannová

Předkládaná publikace je věnována počátkům územního plánování ve vztahu k plánování národohospodářskému. Představuje postupnou změnu v přístupu k utváření prostředí – od plánování založeného na výtvarných principech přes jeho využívání ve funkci nástroje řešení ekonomických problémů vycházejícího z vědeckého poznání až po jeho uplatnění ve službách politické ideologie. Moderní prostorové plánování na našem území je sledováno v období vymezeném vznikem samostatného Československa v roce 1918 a složitou transformační etapou přelomu čtyřicátých a padesátých let charakterizovanou přechodem na direktivně řízené centrální plánování.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten