Publikace

Analýza vrstev a procesů - Město: Mezzoúroveň I.

doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc., Ing. arch. Jan Sedlák

Územní plán jako střední úroveň územně plánovací dokumentace zprostředkovává vztahy mezi ostatními plány, jejich rozsahem i podrobností a zároveň propojuje cíle plánování v různých časových horizontech. Obdobně slučuje koncepční a regulativní polohu návrhu. Zpracování úkolu je založeno na popisu a hodnocení různých pojetí územního plánu, kritické reflexi a zhodnocení současného stavu zadávání a pořizování územních plánů a následné hypotéze změny systému zadávání a pořizování v ČR. Výsledkem porovnání je vytvoření nového modelu. Součástí navrhované metody je popis formy a obsahu zadání v podobě zadávací studie. Na přiložených případových studiích je ilustrován myšlenkový základ, z nějž byl vytvořen předložený „nový model“, respektive principy zadávání.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.