Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR

Projekt Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR byl mezioborový výzkumný projekt financovaný Technologickou agenturou České republiky z programu Prostředí pro život, který probíhal v letech 2021–2023. Na projektu se podílely Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (FSS MUNI), Sociologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. (SOÚ AV ČR), Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze (FA ČVUT), Arnika - Centrum pro podporu občanů a Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci (FUA TUL).
Hlavním cílem projektu je zjistit, jaké jsou možnosti a limity rozvoje environmentálně udržitelného a sociálně dostupného participativního bydlení v ČR. Chceme: 1) konceptualizovat participativní bydlení pro ČR: identifikovat hlavní formy a navrhnout systémová řešení rozvoje sociální inovace v různých kontextech 2) zjistit, jak potřeby a zájmy aktérů bydlení ovlivňují naplňování environmentálních, sociálních a ekonomických cílů participativního bydlení a navrhnout metodické postupy efektivní regulace pro obce 3) navrhnout a testovat principy a nástroje pro správu v modelových typech participativního bydlení 4) aplikovat výstupy v 6 zapojených městech např. do zadávací dokumentace pro konkrétní lokality nebo do programu rozvoje environmentálního a dostupného participativního bydlení.
Participativní bydlení znamená širokou škálu a míru aktivního zapojení obyvatel do přípravy, užívání a správy bydlení. Takový přístup podporuje dostupnost i udržitelnost bydlení. Nejen proto se stává participativní bydlení v různých evropských zemích stále populárnějším. Participací mohou obyvatelé ušetřit na sdíleném vybavení, stavebních i provozních nákladech nebo zvýšit kvalitu svého bydlení v mnoha aspektech. Cílem výzkumného projektu bylo prozkoumat  možnosti a limity participativního bydlení v našem prostředí a dát mu prostor i v České republice.

Projekt byl rozdělen do tří základních větví.

V prvé řadě bylo našim úkolem konceptualizovat participativní bydlení pro ČR: identifikovat hlavní formy a navrhnout systémová řešení rozvoje sociální inovace v různých kontextech. Navrhli jsme definici participativního bydlení, zkoumali různé dimenze participace a modely, které mohou fungovat v českém kontextu. Více o naší konceptualizaci se dozvíte v sekci CO JE PARTICIPATIVNÍ BYDLENÍ.

Vycházeli jsme přitom z mezinárodního výzkumu v oblasti tzv. kolaborativního či participativního bydlení, ze zkušeností projektů z ostatních zemí, především v Evropě a ze spolupráce s odbornicemi a odborníky z pro nás blízkých kontextů. Zorganizovali jsme online Sympozium participativního bydlení nebo Exkurze do Lipska, a Berlína a do Vídně. Účastnili jsme se konference European Network for Housing Research v Barceloně nebo letní školy IBA Research Lab ve Vídni zaměřené na produkci dostupného bydlení. Příklady konkrétních projektů v jiných evropských zemích naleznete v sekci PŘÍKLADY PB

Druhá větev byla založena na participativním akčním výzkumu. Zjišťovali jsme potřeby a zájmy aktérů bydlení v českých městech a zkoumali zda a v jaké podobě jsou ochotni upravit své dosavadní postupy v zajištění a správě bydlení ve prospěch větší spolupráce či sdílení různých aspektů bydlení. V každém z šesti partnerských měst projektu jsme realizovali série výzkumných workshopů s obyvateli, kterých se účastnilo celkem 176 lidí. Na workshopech jsme také testovali nástroje sloužící při přípravě projektů. Více o našich aktivitách v jednotlivých městech naleznete v sekci ZAPOJENÁ MĚSTA. Kromě toho jsme realizovali celostátní explorativní ONLINE DOTAZNÍK s 1 012 zájemci a zájemkyněmi o participativní bydlení v ČR. Můžete si jej stále zkusit vyplnit.

Společně se zástupci zapojených měst a obcí (Hrádek nad Nisou, Jihlava, Liberec, Opava, Pardubice, Psáry) jsme hledali konkrétní možnosti pro rozvoj projektů participativního bydlení ve vybraných lokalitách, ať už se jedná o spolkové bydlení, družstevní bydlení nebo třeba obecní bydlení s komunitními prvky.

Na základě kulatých stolů a výstupů z workshopů či dotazníkového šetření jsme připravili několik variant řešení podpory participativního bydlení pro obce a metodické postupy, jak mohou obce i obyvatelé připravit projekt participativního bydlení krok za krokem.

Výsledky

Hlavními výstupy projektu jsou Metodická příručka participativního bydlení pro města a obce v ČR a Manuál participativního bydlení pro obyvatele. Výstupem spolupráce s šesti partnerskými městy projektu jsou Doporučení pro rozvoj participativního bydlení. Všechny výsledky projektu jsou představeny a ke stažení na webu projektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.