Výzkumné projekty

Urbanistická morfologie v dokumentaci městských památkových rezervací od roku 1950

Projekt je nedílnou součástí doktorského výzkumu s pracovním názvem: Jak souvisí hodnota urbanistického dědictví městských památkových zón a rezervací v Česku s morfologickým charakterem jejich vystavěného prostředí? Cílem doktorského výzkumu je vyhodnocení potenciálu a mezí současných nástrojů oboru urbanistické morfologie (urban morphology) pro dokumentaci urbanisticky hodnotných charakteristik historického městského prostředí. Výzkum probíhá paralelně ve dvou liniích: 1. praktickým rozvojem morfometrických analýz prostorových struktur historického městského prostředí v GIS, který navazuje na metody a datový základ výzkumného projektu NAKI II DG16P02R025 (Původ a atributy památkových hodnot historických měst ČR) a souvisí s projektem Architektonicko urbanistická analýza Pražské památkové rezervace (IPR Praha); 2. archivním výzkumem postupů dosavadních urbanistických hodnocení charakteristik historického městského prostředí na vzorku dokumentací městských památkových zón a rezervací zpracovaných od roku 1950 do současnosti. Požadovaná finanční podpora bude využita pro prezentaci pracovního postupu a výsledků morfometrických analýz na oborové mezinárodní konferenci (předpoklad: ISUF 2021 - Glasgow) a k průzkumům nedigitalizovaných či online nedostupných dokumentací městských památkových rezervací a zón v mimopražských územních odborných pracovišť NPÚ a městských archivů územního plánování.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.