Výzkumné projekty

Stavby pro sociální služby na venkově

Současná architektonická teorie i praxe se zabývají především řešením staveb pro sociální služby v městském prostředí. Život na venkově má své odlišnosti, stejně tak péče o potřebné mimo město je jiná. Záměrem projektu je sestavení odborných a studijních materiálů, poskytujících souhrnné informace o stávající praxi v realizaci staveb pro sociální služby na venkově (bydlení pro seniory, denní stacionáře, komunitní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež apod.). V první řadě vytvoření přehledné databáze takových staveb, tříděné podle kritérií podstatných z hlediska architektury a typologie. Pomocí případových studií projekt zhodnotí, zda stávající praxe odpovídá specifickým potřebám obyvatel na venkově. Hlubší vhled do těchto potřeb poskytnou rozhovory s uživateli i personálem analyzovaných objektů. Databáze umožní též porovnání novostaveb pro vybrané účely s využíváním rekonstruovaných historických objektů, jak z hlediska četnosti jednotlivých řešení, tak pro zjištění, zda tento rozdíl univerzálně ovlivňuje prostorovou kvalitu objektů. Součástí projektu bude analýza stávajících dotačních programů podporujících výstavbu staveb pro sociální služby ve venkovském prostředí. Cílem projektu je stanovit specifika staveb pro sociální služby na venkově a umožnit tak definovat vhodné přístupy k projektování takovýchto objektů ve venkovském prostředí. Výstup projektu poslouží nejen jako základ dalšího výzkumu tématu staveb pro sociální služby, ale i jako referenční báze zejména pro ateliérovou výuku obdobných typologií. Současně doplní publikace Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí k dané problematice.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.