Výzkumné projekty

Analýza vzájemného vztahu obyvatelstva k transformaci těžební oblasti Podkrušnohoří

Výzkum bude součástí rešeršní fáze disertační práce Transformace starých těžebních regionů. Hlavní náplň výzkumu bude tvořit sociologický výzkum - dotazníkové šetření, které se zaměří na šetření v oblasti Podkrušnohoří. Výzkum je cílen na 2 skupiny respondentů, jednak na místní obyvatelstvo, jednak na představitele místních municipalit (OÚ, MěÚ).Výzkum má prošetřit klíčové faktory mající vliv na soudržnost obyvatel v území a jejich vztah k území. Dále bude analyzovat vůli a flexibilitu obyvatelstva přizpůsobit se prostorovým a kvalitativním transformačním procesům regionu v závislosti na proměnách enviromentální, ekonomické i sociální struktury oblasti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.