Výzkumné projekty

Model hedonické ceny pro hl. m. Prahu

Předkládaný výzkumný projekt je částí praktické fáze disertační práce, který se zabývá tématem Modelů jako metodami posuzování udržitelnosti rozvoje území. Výzkumný projekt se zaměřuje na aplikaci analytických dat, zejména realitních informací o nemovitostech, do hodnotících modelů, které budou praktickou částí disertační práce. V rámci modelu budou testovány významnosti vybraných územních charakteristik (například: dostupnost MHD, kvalita ovzduší, dostupnost rekreačních ploch, místní urbanistická struktura, úroveň hluku v místě a dalších) na cenu nemovitosti, to vše na území hlavního města Prahy, popřípadě s rozšířením na metropolitní region. Prostřednictvím ceny bude tedy hodnocen vliv atributů prostředí. Pro zjištění vlivu územních charakteristik na hodnotu bude využito statisticky ověřených metod regresní analýzy, která se pro podobné účely běžně používá.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.