Výzkumné projekty

Architektura mezi uživatelem a tvůrcem

Tématem konference je srovnání rozdílných přístupů uživatele a tvůrce, analýza podílu jejich vlivu na konečnou podobu architektonického nebo urbanistického díla a zachycení dynamiky vývoje spolupráce těchto dvou subjektů v různých historických obdobích a v současnosti. Téma není omezeno pouze na špičkovou architekturu, naopak jsou vítány příspěvky zabývající se stavbami průměrnými a podprůměrnými, které mohou být rovněž velmi podnětné. Konference má přímou návaznost na výzkumný projekt Architektura mezi uživatelem a tvůrcem, podpořený grantem SGS. Konference je pořádána v posledním roce výzkumu a jejím cílem je prezentace výsledků tříletého výzkumu jednotlivými členy řešitelského týmu a konfrontace těchto výsledků s poznatky dalších účastníků z ČVUT i z jiných univerzit (dle přihlášek). Výzva k účasti na konferenci bude zveřejněna formou plakátů v prostorách Fakulty architektury a Stavební fakulty ČVUT, na webových stránkách FA a bude rozeslána studentům postgraduálního studia formou hromadného emailu. O konání konference budou informovány další (zejména technické) univerzity v České republice a na Slovensku. Jednotlivé příspěvky budou publikovány elektronicky (na webu).

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.