Výzkumné projekty

Architektura a urbanismus: nové otázky 2012

Česko-slovenská konference je tématicky zaměřena na problematiku dvou zásadních nových otázek v architektuře a urbanismu: udržitelného rozvoje a nových metod výzkumu a navazuje na konferenci, která se uskutečnila v červnu 2011 v Praze a navázala na tradiční konference doktorandů brněnské FA VUT a bratislavské FA STU. Cílem konference je zvýšit kvalitu vědy a výzkumu v oborech architektura, výstavba, urbanismus a prostorové plánování. Konference umožní porovnání a zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského, event. magisterského stupně studia fakult architektury v Brně, Bratislavě a Praze se zvláštním důrazem na podporu myšlenek udržitelného rozvoje a rozvoje metodologie výzkumu v architektuře, výstavbě, urbanismu a prostorovém plánování. Důležitým cílem konference je podpora výměny zkušeností a navázání spolupráce mezi studenty, pracujícími na podobných tématech výzkumu napříč ústavy a fakultami. Prezentované příspěvky budou recenzovány a otištěny ve sborníku, všechny pří

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.