Výzkumné projekty

XIV International TICCIH Congress in Freiberg, presentace příspěvku The Search for Context

Zkoumání průmyslového dědictví v českých zemích komplikuje ztráta kontinuity osídlení a kontinuity vlastnických a právních vztahů. Hledáme-li důvody a způsoby jejich zachovaní, musíme odkrýt jejich původní kontext - nejen technický a architektonický, ale i společenský, včetně kontextu národnostního. Jako modelový příklad byl stavební vývoj jednoho z pohraničních průmyslových městeček a příspěvek bude doprovozen obrazově bohatým přehledem architektonicky výrazných budov a areálů ze zkoumaného území Libereckého a Ústeckého kraje, včetně odkazů na plánovou dokumentaci. Příspěvek bude tak presentovat předchozí výsledky bádání v rámci VCPD ČVUT jakožto školícího pracoviště doktorandského studia oboru Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví na FSv ČVUT v návaznosti na řešení disertace.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.