Výzkumné projekty

Nové formy individuálního bydlení ve venkovském a příměstském prostoru

Hledání alternativ k současné převládající formě individuálního bydlení, kde budou v harmonii potřeby obyvatel, ohleduplností k okolí a prosperita sídel. Výzkum se soustředí na studium v našich podmínkách málo užívaných, avšak potenciálně přínosných typologických druhů zástavby, využívání místních materiálů ke stavbě bydlení a s tím spojenou podporu lokální ekonomiky. Součástí výzkumu bude dotazníkové šetření, která bude zjišťovat postoje obyvatel k předkládaným netradičním formám staveb. Výsledkem práce bude publikace zaměřená na místní samosprávy a širokou veřejnost, která rozšíří povědomí o paletě možností individuální obytné zástavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.