Výzkumné projekty

Nové metody práce s databázovými daty dokumentujícími díla moderní architektury z hlediska dějin a vývoje architektury.

Významnou součástí dokumentace dějin a vývoje architektury je dokumentace jednotlivých architektonických děl. Pro správu dat o architektonických dílech, jejich historii a vývoji, je v ČR provozováno a vyvíjeno několik databází. Jedná se o databáze relačního nebo relačně objektového typu, které jsou pro tento účel nejvhodnější. Tento projekt je zaměřen na výzkum nových možností a metod práce relačních databází architektury se spravovanými daty a to jak s daty textovými, tak obrazovými. V oblasti textových dat se výzkum zaměří na nalezení nejvhodnějšího řešení pro práci se specificky strukturovaným textem popisujícím architektonická díla, v oblasti obrazových dat se výzkum soustředí na nalezení vhodného řešení pro správu a zobrazování jednak rastrových dokumentů o vysokém rozlišení a jednak vektorových 2D a 3D dat. Pozornost se také zaměří na možnosti a metody zobrazení geografické polohy děl v digitálních mapách za využití bodů, křivek, ploch a to v jedné i ve více vrstvách. Realizace projektu umožní výrazné zlepšení možností dokumentace děl architektury v prostředí relačních databází, především umožní přesnější a úplnější dokumentaci děl. Výzkum proběhne za využití analytických a návrhových metod softwarového inženýrství v následujících krocích: anlýza současných obecných technických metod a prostředků práce s příslušným typem textových a obrazových dat, vyhodnocení možností jejich využití v databázi architektury, následný návrh implementace do prostředí relačního databázového modelu. Součástí analytické a návrhové fáze bude také sběr, vyhodnocení a zapracování uživatelských a technických požadavků.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.