Výzkumné projekty

Role a očekávání - koncepční rámec uvažování a rozhodování o rozvoji MČ

Kvalitativní výzkum a vyhodnocení současných tendencí v uvažování o rozvojových strategiích a rozhodování v územním plánování s představiteli MČ. Projekt je zaměřen na rozhodování v území zejména z pozice veřejné správy. Jeho cílem je analyzovat problémy a potenciály týkající se kompetencí a koncepční činnosti městských částí hl. m. Prahy s přihlédnutím na specifika tzv. malých a velkých MČ. Výzkum zahrne i očekávání, předpoklady a důsledky rozhodování v území (např. problémy při realizaci vybraných agend - hospodaření s majetkem, školství, kultura, sociální oblast) a spolupráci s vybranými subjekty či jejich zřizování. K realizaci výzkumu je nutná multioborová expertní spolupráce - tj. spolupráce se sociology a odborníky působícími ve veřejné správě. Výstupem výzkumu budou nestrukturované a polostrukturované rozhovory se starosty MČ, radními pro rozvoj či kompetentními úředníky, dotazníkové šetření a vyhodnocení s doporučeními.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.