Výzkumné projekty

Mezi krajinami / Interlandscape Correlation

Rozhraní/Transition Navržená konference navazuje na minulý ročník konference Ústavu krajinářské architektury"Mezi krajinami" s tématem "Prostupnost" (SVK 20/22/15). Druhým ročníkem upevňujemepozici krajinářských konferencí na ÚKA s cílem vytvořit každoroční tradici výzkumných setkání s aktuálním tématem v oboru. Pro druhý ročník je navrženo téma "Rozhraní". V krajinářské architektuře, urbanismu, v plánování měst i volné krajiny definujeme místa uvnitř a vně, nacházíme rozhraní a přechodové zóny. Vnímáme hranice fyzické i mentální, pevné i prostupné. Často je proměnlivé, podléhá změnám, vyvíjí se - nebo je pevné a stabilní. Rozhraní může být místem rozdělujícím i spojujícím. Rozhraní může být chápáno jako oddělující prostor, ale i jako svébytná oblast s určitými charakteristikami. Některé výzkumné práce na FA ČVUT (např. výzkum rozhraní města ve smyslu příměstské krajiny, výzkum rozhraní ve smyslu ekotonu) a dalších univerzitách jsou zaměřená přímo na toto téma. Ostatní mohou ve svých výzkumných tématech rozhraní hledat, pojmenovávat a definovat tak, abychom s nimi mohli pracovat na společném workshopu. Konference je rozdělena do dvou bloků - první část ve formě konference je určena pro studenty, odborné pracovníky z FA ČVUT i z jiných škol i pro veřejnost. Součástí konference bude výstava posterů. Druhá část, ve formě workshopu a exkurze je určena doktorandům a jejich školitelům ze škol s výukou krajinářské architektury, urbanismu a architektury. Konference si dlouhodobě klade za cíl především výměnu informací napříč obory pomocí mezioborové diskuze. Ta je nesmírně cenná pro vědecké pracovníky, aby mohli rozšířit spektrum svého vědění, ale aby také rozšířili dosah své práce. Odborná diskuze umožňuje také najít možná východiska k problematice prostupnosti nazírané optikou různých profesí. Naopak může také upozornit na doposud neřešené otázky, které vyžadují další pozornost. Konference bude probíhat v českém a anglickém jazyce, s překladem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.