Zprávy

Karanténa v případě pobytu v oblastech zasažených koronavirem

Vedení Fakulty architektury ČVUT žádá všechny, kdo se zdržovali v oblastech zasažených koronavirem, aby informovali fakultu a v následujících 14 dnech nenavštěvovali prostory školy. Zaměstnancům fakulta absenci plně nahradí a studentům omluví.

V souladu s  Příkazem rektora č. 5 ke snížení nákazy koronavirem rozeslalo studijní oddělení Fakulty architektury ČVUT z pokynu proděkanky pro pedagogickou činnost prof. Ireny Šestákové všem studentům dopis s žádostí o dodržování preventivních opatření.

Studenti a studentky, kteří se nedávno zdržovali v oblastech zasažených koronavirem, mají zaslat příslušné referentce studijního oddělení (Janě Říhové – studenti bakalářského studia, Libuši Křenové krenolib@fa.cvut.cz – studenti magisterského studia) e-mail s prohlášením, kde a jak dlouho se pohybovali a kdy se vrátili zpět do České republiky.

Studenti by neměli 14 dnů po návratu navštěvovat výukové prostory ČVUT ani další prostory a provozy univerzity (menzy, knihovny, koleje apod.). Z výuky budou omluveni. O své nepřítomnosti musejí neprodleně informovat vyučující zapsaných předmětů a požádat je o učební materiály, zadání domácí práce, případně další informace k umožnění samostudia.

Pokud se u studentů neprojeví žádné příznaky onemocnění, po uplynutí 14 dnů mohou nastoupit zpět do školy a domluví se vyučujícími, jakým způsobem si látku doplní.

Pro vyučující a další zaměstnance ČVUT platí již zveřejněná informace zde dne 2. 3. 2020, kdy rektor v souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací rozšířil seznam lokalit se zákazem pracovních cest a vysílání studentů ČVUT.

Osoby, které by mohly být vystaveny infekci koronavirem, se nesmí po dobu 14 dní od návratu do ČR zdržovat v prostorách a provozech univerzity, zejména účastnit se výuky, navštěvovat menzy, knihovny, pracovny a další společné prostory a budou se řídit následujícími pravidly:

  • ohlásí své údaje (jméno, tel., e-mail, místo, odkud přijeli, datum návratu, místo pobytu v ČR) tajemnici FA ČVUT Ing. Janě Tóthové, ta je předá koordinátorce z ČVUT.
  • po dobu 14 dní se budou izolovat od kontaktu s dalšími osobami (v max. možné míře).

K tomu je několik postupů: 

  • pracovníci, kteří mohou pracovat formou home office, využijí této možnosti,
  • u thp. a děl. pracovníků budou nastaveny překážky na straně zaměstnavatele a zůstanou doma (s plným platem). 
  • studentům bude po dobu 14 dní od návratu z uvedené oblasti omluvena výuka (bude třeba prokázat přítomnost v oblasti nebo průjezd (i čestným prohlášením)).
  • Studentům by mělo být maximálně umožněno distanční studium či poskytnuty materiály k samostudiu.
  • Pokud jsou studenti ubytováni na koleji, spojí se SÚZ a přesunou se na izolované patro hotelu na Masarykově koleji.
  • Pokud se u osob vystavených riziku objeví příznaky typu chřipky nebo respiračních onemocnění, neprodleně toto nahlásí našemu koordinačnímu bodu podpůrného systému a telefonicky se spojí s lékařem či hygienickou stanicí (+420 733 673 949, v noci: +420 733 673 900). 

Minimalizujte na nutnou míru pohyb v zahraničí (včetně služebních cest) do stabilizace situace. Pokud budete cestovat do zahraničí, registrujte se v systému DROZD (Dobrovolné registrace občanů při cestách do zahraničí).

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.