Zprávy

Konference reVize Typologie 2021 zve do paralelních světů

Ústav nauky o budovách pořádá 27. května 2021 na Fakultě architektury ČVUT v Praze další ročník jednodenní konference reVize Typologie. Letošní 4. ročník – PARALELNÍ SVĚTY – bude zaměřen na nové přístupy a aktuální témata v navrhování staveb s ohledem na jejich různé koncové uživatele – laickou a odbornou veřejnost i další aktéry výstavby. Cílem je představit rozmanitost typologie a reflexi požadavků různých uživatelů staveb při jejich navrhování.

Snaha optimalizovat životní prostor získala v moderní době s vědeckými postupy novou dynamiku i impulzy a dotkla se prakticky všech druhů i měřítek staveb. Tradiční odborný stavitelský pohled doplnil časem (významně cca od poloviny 19. století) pohled odborníků z dalších profesí zpravidla souvisejících s budovaným stavebním druhem. Poměrně dlouho se sledoval svého druhu objektivní – občas spíše průměrný – stav jako průsečík vícekriteriální analýzy prostředí. Tato snaha jako všeobecný program vrcholila v architektonické profesi zhruba v 50. a 60. letech a byla paralelní k odbornickému top-down přístupu i v jiných oborech – typicky lékařství, pedagogika, či politika. Od 70. let, s příchodem postmoderny, se počal tento jednotný svět rozpadat i v architektuře: uživatelská perspektiva ale spolu s nimi i místní či individuální tendence a podmínky – snad jako reakce na sílící globalizující vlivy – odhalují svoje opodstatnění a idiosynkrazie se stávají legitimním. Často však nejde jenom o ně, jakkoliv mohou být i tyto důležité. Postupně dochází – zhruba od konce 80. let k poznání, že tyto tendence nejsou nutně vzájemně neslučitelné, že jednotlivé nároky či perspektivy mohou existovat vedle sebe jako PARALELNÍ SVĚTY. Tato zkušenost, vcelku běžná v soukromém sektoru – kde se jistá individualizace očekává a je přirozená – má zcela specifické dopady na rozhodování ve veřejném sektoru, který je stále ještě z velké části založen či odvozuje svoji legitimitu od implicitního předpokladu onoho „ideálního“ řešení.

Konference reVize Typologie 2021 si klade za cíl prozkoumat tuto oblast PARALELNÍCH SVĚTŮ u veřejných staveb – především zdravotních, školských, správních či staveb, které mají společensky významný vliv (obytné budovy, veřejná prostranství). Chce představit aktuální témata, která u jednotlivých typologií formují odbornou diskuzi a návrhy staveb a představit rozmanitost a divergenci požadavků různých uživatelů staveb jako žádoucí a akceptovaný jev. Bude hledat i metody generující odlišné sady zadávacích kritérií našich veřejných staveb, které architektům a projektantům pomáhají zprostředkovat zkušenost základních skupin aktérů životního cyklu staveb:

  • profesionálních aktérů stavebního procesu (stavebníků, vedoucích projektů, konzultantů, technologů, developerů, správců atd.)
  • odborných uživatelů – personálu (lékařů, pedagogů atd.),
  • laických uživatelů (pacientů, žáků a studentů atd.).

 

Předpokládaný program konference

 

09:00 - 09:10    Úvodní slovo a přivítání

09:10 - 09:30    Michal Kohout -  Základní otázky k tématu Paralelní světy

 

09: 30 – 11:15  Blok 1  (moderuje David Tichý)

David Tichý – Možnosti participativního bydlení/ host: Jan Blažek (ekonom a sociální geograf, katedra environmentálních studií FSS MUNI)

Eduard Forejt – Změny charakteru administrativní práce (Administrativní a správní stavby) / host: Jana Vlková (Kolín)

Irena Šestáková – Změny v typologii ve vazbě na měnící se společnost a pojetí sociálních služeb (Stavby pro sociální služby) / host: Šárka Voříšková (architektka, Německo)

Michal Juha –  Spoluúčast při přestavbě a  rekonstrukci polikliniky (Zdravotnické stavby)/ host: Marián Hošek (Praha 6)

Panelová diskuze všech účastníků

 

11:30 – 13:15   Blok 2  (moderuje Ondřej Tuček)

Ondřej Tuček - Není škola jako škola - hledání spravedlivého standardu

Zbyšek Stýblo – O proměnách škol /host: Vladimír Václavík (PedF UHK)

Ondřej Císler  - Nový koncertní sál pro Prahu (Kulturní stavby)

Pavla Melková – Veřejný prostor – zrcadlo proměny hodnot společnosti

Mirjana Petrik – Veřejný prostor s ohledem na potřeby dětí + host: Tereza Kafková (arch./Jihlava)

Panelová diskuze všech účastníků

 

13:15 – 13:30  Shrnutí dopoledních bloků

 

14:30 – 15:45   Blok 3 – Výzkum  (doktorandská část – moderuje Jana Kubcová)

Ondřej Chudý - Hodnota prostoru - preference obyvatel sídliště Modřany v
Praze

Lena Ilová - Uživatelská ne-kvalita architektury developerských projektů

Jan Tomandl - TAČR - Metodika uplatňování principů univerzálního designu
a celoživotního bydlení v bytové výstavbě

Erik Petrus - TAČR - Uplatnění metodiky do modelů bezbariérových úprav

Vít Polák - Pedagogický koncept a fyzické prostředí školy

 

15:45 16:00 Závěrečné shrnutí

Forma konference:

Konference bude živě přenášena v prostředí MS Teams, připojte se ke konferenci v den konání prostřednictvím odkazu na webu konference.

Kontakt a info:

www.revizetypologie.cz

Jana KUBCOVÁ / E-mail: jana.kubcova@fa.cvut.cz / Telefon: 775 05 79 05

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.