Zprávy

Konference reVize Typologie 2021 zve do paralelních světů

Ústav nauky o budovách pořádá 27. května 2021 na Fakultě architektury ČVUT v Praze další ročník jednodenní konference reVize Typologie. Letošní 4. ročník – PARALELNÍ SVĚTY – bude zaměřen na nové přístupy v navrhování staveb s ohledem na jejich různé koncové uživatele – laickou a odbornou veřejnost i další aktéry výstavby. Cílem je představit rozmanitost typologie a reflexi požadavků různých uživatelů staveb při jejich navrhování.

Snaha optimalizovat životní prostor získala v moderní době s vědeckými postupy novou dynamiku i impulzy a dotkla se prakticky všech druhů i měřítek staveb. Tradiční odborný stavitelský pohled doplnil časem (významně cca od 1/2 19. století) pohled odborníků z dalších profesí zpravidla souvisejících s budovaným stavebním druhem. Poměrně dlouho se sledoval svého druhu objektivní – občas spíše průměrný – stav jako průsečík vícekriteriální analýzy prostředí. Tato snaha jako všeobecný program vrcholila v architektonické profesi zhruba v 50. a 60. letech a byla paralelní k odbornickému top-down přístupu i v jiných oborech – typicky lékařství, pedagogika, či politika. Od 70. let, s příchodem postmoderny, se počal tento jednotný svět rozpadat i v architektuře: uživatelská perspektiva ale spolu s nimi i místní či individuální tendence a podmínky – snad jako reakce na sílící globalizující vlivy – odhalují svoje opodstatnění a idiosynkrazie se stávají legitimním. Často však nejde jenom o ně, jakkoliv mohou být i tyto důležité. Postupně dochází – zhruba od konce 80. let k poznání, že tyto tendence nejsou nutně vzájemně neslučitelné, že jednotlivé nároky či perspektivy mohou existovat vedle sebe jako PARALELNÍ SVĚTY. Tato zkušenost, vcelku běžná v soukromém sektoru – kde se jistá individualizace očekává a je přirozená – má zcela specifické dopady na rozhodování ve veřejném sektoru, který je stále ještě z velké části založen či odvozuje svoji legitimitu od implicitního předpokladu onoho „ideálního“ řešení.

Konference reVize Typologie 2021 si klade za cíl prozkoumat tuto oblast PARALELNÍCH SVĚTŮ v oblasti veřejných staveb – především zdravotních, školských, správních či staveb, které mají společensky významný vliv (obytné budovy, veřejná prostranství). Pokusit se hledat metody generující odlišné sady zadávacích kritérií našich veřejných staveb, které architektům a projektantům pomáhají zprostředkovat zkušenost základních skupin aktérů životního cyklu staveb:

  • profesionální aktéři stavebního procesu (stavebníci, vedoucí projektu, konzultanti, technologové, developeři, správci atd.)
  • odbornými uživateli – personálem (lékaři, pedagogové atd.),
  • laickými uživateli (pacienti, žáci a studenti atd.).

 

Řečníci konference

Každý řečník – pedagog FA představí aktuální téma dané typologie a přizve si jednoho externího hosta.

Na konferenci vystoupí:

  • prof. Ing. arch. Michal KOHOUT

  • prof. Ing. arch. Irena ŠESTÁKOVÁ

  • doc. Ing. arch. Pavla MELKOVÁ, Ph.D.

  • doc. Ing. arch. Zbyšek STÝBLO

  • doc. Ing. arch. David TICHÝ, Ph.D.

  • Ing. arch. Michal JUHA

  • Ing. arch. Ondřej TUČEK

 

Předpokládaný program konference

 8.309.00     Registrace účastníků

 9.009.10     Úvodní slovo a přivítání

 9.109.30     Představení projektu / základní otázky k tématu

 9.3011.00   Blok 1  (moderuje David Tichý)

11.00–11.15   Káva

11.15–12.45   Blok 2  (moderuje Ondřej Tuček)

12.45–13.30   Shrnutí dopoledních bloků

13.30–14.30   Oběd

14.30–16.00   Blok 3 – Výzkum (doktorandská část – moderuje Jana Kubcová) – 4–5 doktorandů k tématu (Call for Papers do 10. 4. 2021)

16.00–16.15   Závěrečné shrnutí

Kontakt a info:

www.revizetypologie.cz

Ing. arch. Jana KUBCOVÁ, Ph. D. / E-mail: jana.kubcova@fa.cvut.cz / Telefon: 775 05 79 05

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.