Zprávy

Akademický senát vyhlašuje volby kandidáta na děkana FA ČVUT

Akademický senát Fakulty architektury ČVUT v Praze vyhlašuje volby kandidáta na děkana Fakulty architektury ČVUT v Praze pro čtyřleté funkční období s počátkem od 1. 2. 2022, v souladu se Zákonem č.111/1998 Sb. o vysokých školách a souvisejícími předpisy v platném znění a dle Jednacího řádu AS FA ČVUT v Praze. Vyhlášení voleb schválil Akademický senát ČVUT na svém zasedání v Praze dne 30. 6. 2021.

Kandidáta může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Návrhy na kandidáty se podávají volební komisi. K zařazení na kandidátku je nezbytný souhlas navrženého kandidáta potvrzený vlastnoručním podpisem, jím vypracovaný stručný profesní životopis a volební program.

Návrhy (přihlášky) spolu s kontaktními údaji v zalepené obálce, označené viditelně nápisem „VOLBA DĚKANA FA ČVUT“ dle schváleného harmonogramu voleb uchazeči:

a) předají osobně proti "potvrzení o předání" na podatelnu FA ČVUT v Praze

b) zašlou doporučeně na adresu: podatelna FA ČVUT, Akademický senát, Fakulta architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, 166 34 Praha 6

Harmonogram volby kandidáta na děkana Fakulty architektury ČVUT v Praze vyhlášený Komisí pro volbu děkana AS FA ČVUT v Praze:

  • AS FA vyhlásil volby děkana na zasedání 16. 6. 2021
  • Počátek voleb 1. 7. 2021
  • Uzávěrka odevzdání návrhů na kandidáty 27. 10. 2021 do 12.00
  • schůze (veřejné vystoupení uchazečů) 4. 11. 2021 od 18.00 (místnost č. 155). V případě protipandemických opatření, která nedovolí prezenční formu, bude volební schůze online. Podrobnosti budou v takovém případě včas zveřejněny.
  • Volba kandidáta na děkana 10. 11. 2021
  • Počátek funkčního období 1. 2. 2022

Na dotazy uchazečů bude odpovídat volební komise na e-mailu volby-dekana@fa.cvut.cz.

 

Návrh předkládá Komise pro volbu děkana AS FA ČVUT v Praze:

 

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Ing. Radmila Fingerová

Ing. arch. Josef Holeček

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.