Zprávy

Představujeme novou ombudsmanku FA

Novou ombudsmankou Fakulty architektury ČVUT se stane Dita Jahodová, která zvítězila ve výběrovém řízení, a Akademický senát FA ČVUT ji doporučil děkanovi ke jmenování. Funkce se ujme od ledna 2023.

Výběrové řízení na ombudsmana*ku vyhlásila FA ČVUT v červnu jako první fakulta ČVUT v Praze, která o zřízení institutu začala usilovat. 

Jsem pyšný, že naše fakulta bude mít svou ombudsmanku. Svým působením bude vytvářet prostor pro dialog a důvěrnou pomoc v otázkách etiky a kultury studijního a pracovního prostředí. Měla by také napomáhat k inkluzi jakýchkoliv znevýhodněných a marginalizovaných skupin a k vytváření nástrojů na slaďování soukromého, studijního a pracovního života. Jedná se o jeden z kroků kultivace prostředí naší fakulty,“ říká děkan Dalibor Hlaváček

Hlavní motivací bylo budování studijního a pracovního prostředí, které je vstřícné, férové, bezpečné a respektující. Na mnoha zahraničních (a několika tuzemských) univerzitách je role ombudsmana*ky vyzkoušenou praxí, která může pomoci vzájemnému porozumění a komunikaci potřeb v rámci instituce. „Na FA ČVUT bude mít ombudsmanka roli převážně mediační a poradní. Měla by být k dispozici jak studujícím, tak zaměstnancům a zaměstnankyním, kteří se na ni mohou obrátit. Doufáme také, že vhled do situace ombudsmance umožní rozpoznat potřeby a nejčastější problémy lidí na fakultě, a že se bude podílet na návrzích funkčních a koncepčních možností řešení,“ přibližuje fungování institutu ombudsmanství Klára Brůhová, předsedkyně Komise pro rovné příležitosti

Dita Jahodová si mezi své cíle vytkla kultivaci debaty v otázkách prevence negativních jevů, jako šikany, zneužívání moci, sexuálního obtěžování i přetíženosti a vyhoření. Rovněž chce usilovat o zavádění takových opatření, která usnadní slaďování osobního, pracovního a studijního života. 

Ráda bych také rozvíjela a prohlubovala spolupráci s Komisí pro rovné příležitosti FA a poradnami CIPS ČVUT. Zároveň bych chtěla navázat spolupráci s dalšími ombudsmany a ombudsmankami z DAMU, FAMU, Filozofické fakulty UK a Právnické fakulty UK. V rámci prevence se budu podílet na organizaci a realizaci seminářů a workshopů,“ dodává nová ombudsmanka. 

Mgr. Dita Jahodová vystudovala genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. Do roku 2018 působila jako interní doktorandka na katedře sociologie Fakulty sociálních studií MU, externě vyučovala na katedře genderových studií FHS UK a pracovala jako výzkumná pracovnice v Centru pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče při FHS UK. Věnovala se LGBTIQ problematice, intersekcionalitě genderu a etnicitě ve vzdělávání a tématům spojeným s péčí, stigmatizací a sociálním vyloučením. 

Je zakládající členkou Genderové expertní komory ČR a podílela se na vzniku Standardu genderového auditu. V současné době působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR jako expertka na analýzy rovného odměňování žen a mužů a jako nezávislá konzultantka. Má zkušenosti s realizací genderových auditů v akademickém prostředí i u zaměstnavatelů ze soukromé a státní sféry.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.