Lidé

Ing. arch. Lukáš Kopp

Autoři
Kopp, L.
Publikováno v
In: Architecture in Perspective 2020. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Archiv VŠB-TUO, 2020. p. 6-12. ISBN 978-80-248-4450-3.
Rok
2020
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Tento text představuje a kriticky reviduje dosavadní závěry výzkumů věnujícím se ekonomickým aprostorovým vlastnostem měst. V současnosti přinášejí nejvíce výsledků práce zabývající se urbánní morfologií rozšířenou o metodu Space syntax, která zkoumá nediskursivní vlastnosti prostoru, analyzuje jeho vzájemné vazby a konfiguraci. Tyto studie se opírají o teorie natural movement a movement economy, dále pracují s konceptem centrality. Jejich tezí je, že prostorový vzorec měst a jeho uspořádání samo o sobě generuje pohyb ve městě, a že právě tento pohyb je hlavním atraktorem pro obchod a služby. Prokazují souvislosti mezi distribucí socioekonomických aktivit ve městě a vzorci přirozeného pohybu lidí, integrací jednotlivých prvků uliční sítě, typologií parcel a sídelní hustoty. Přestože diskutované práce významně prohlubují vědecké poznání o fungování dnešních měst, jejich revizí je možno nalézt nový směr k zevrubnému zkoumání prostorových a historických faktorů stojících za rozmístěním a distribucí typologického spektra vybavenosti v prostoru a čase. Studium literatury tak představí zásadní koncepty, které jsou pro práci důležité.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.