Lidé

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

vedoucí Ústavu stavitelství II

Vzdělání

2017 ČVUT v Praze, Fakulta architektury, habilitace v oboru Architektura, stavitelství a technologie.
1997–2004 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, studijní program: Stavební inženýrství, studijní obor: Pozemní stavby, titul Ph.D.
1991–1997 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, studijní program: Stavební inženýrství, studijní obor: Pozemní stavby, modul: Rekonstrukce a modernizace staveb, titul Ing.
1994–1996 ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, PDG způsobilost – výuka technických předmětů, titul Bc.

Profesní aktivity

 • člen ČKAIT, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v Praze, obor: Stavební inženýrství – Pozemní stavby, Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby č. 11866 (2011)
 • člen Společnosti pro techniku prostředí
 • člen komise pro přijímací řízení na doktorské studium
 • člen komise pro státní doktorskou zkoušku
 • člen komise pro obhajobu disertační práce

Pedagogická činnost

od 2014 FA ČVUT, Ústavu stavitelství II – vedoucí
2013–2014 FA ČVUT, Ústavu stavitelství II – odborný asistent
2004–2013 FSv ČVUT, Katedra konstrukcí pozemních staveb – odborný asistent
2001–2013 FA ČVUT, Ústavu stavitelství II – externista
1999–2004 FSv ČVUT, Katedra konstrukcí pozemních staveb – asistent

Vědeckovýzkumná a tvůrčí činnost

V rámci vědeckovýzkumné činnosti se věnuje problematice stavebně-fyzikálního hodnocení budov z hlediska kvality vnitřního prostředí. Zaměřuje se na oblasti hodnocení denního osvětlení a proslunění budov, dále pak na tepelně technické hodnocení budov. Byla nositelkou a zároveň spoluřešitelkou mezinárodního rakousko- českého grantu AKTION 34p22 „Protection of buildings against ground moisture – efficiency and reliability of selected remediation means“ jehož součástí byla stáž a působení na TU Vídeň in Faculty of Civil Engineering, Institute of Building Construction and Technology v rámci tohoto grantu 1,5 roku. Podílela v letech 2011 – 2016 jako školitelka a spoluřešitelka v projektech SGS11/102/OHK1/2T/11 „Optimalizace návrhu světlovodů včetně metodiky měření a SGS13/105/OHK1/2T/11 „Transport světla tubusovým světlovodem“ a SGS15/222/OHK1/3T/15 „Aplikace inovativních materiálů na celoskleněné konstrukce z hlediska kvality vnitřního prostředí.

Vybrané publikace

 • Bošová, D.: PROFESIS - TP 1.8.8. Denní osvětlení budov - Technická pomůcka. [Elektronickýdokument se vzdáleným přístupem (web)]. Praha: ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, 2015. ISSN 1805-6032.
 • Bošová, D.: Denní osvětlení budov. 1. vyd. Praha: ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, 2016, 120. ISBN 978-80-87438-70-1.
 • PROKOPOVÁ, L., BOŠOVÁ, D., and DARULA, S. Testing of illuminance meters. In: Applied Mechanics and Materials vol.824.
 • PROKOPOVÁ, L. and BOŠOVÁ, D. Architectural models for measurement of Daylight Factor. In: Applied Mechanics and Materials vol.824
 • PROKOPOVÁ JANEČKOVÁ, L., BOŠOVÁ, D., and DARULA, S. Transmission of skylight through tubular light guides. In: LUMEN V4 2014.
 • JANEČKOVÁ, L. and BOŠOVÁ, D. Daylight in interiors. In: Structures and Architecture: Concepts, Applications and Challenges.
 • Prokopová, L.; Bošová, D.; Novotný, F.; Glass micro bubbles like thermal insulation having influence on daylight in interior; In: 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017.
 • BOŠOVÁ, D., PROKOPOVÁ, L.: Skripta: STAVEBNÍ FYZIKA 1- Osvětlení, oslunění, akustika budov.

Vybraná posudková a expertní činnost

 • Bošová, D.: Posouzení denního osvětlení denní místnosti družiny Waldorfské školy v ulici Butovická 228, Praha 5. 2012
 • Bošová, D.: Posouzení oslunění a denního osvětlení vlivu nového bytového komplexu „PHOENIX CITY“ na okolní zástavbu v Praze 7. 2012
 • Bošová, D.: Studie proslunění a denního osvětlení bytového komplexu U michelského mlýna – 1. Etapa. 2014
 • Bošová, D.: Studie proslunění a denního osvětlení Novostavby Institutu asistované reprodukce SANUS Hradec Králové. 2015
 • Bošová, D.: Studie proslunění a denního osvětlení dostavby proluky Hotel Mozart, Praha 5 a jeho vliv na okolní objekty. 2015
 • Bošová, D.: Studie proslunění a denního osvětlení novostavby BD Olbrachtova, Praha 4. 2017
 • Bošová, D.: Studie proslunění a denního osvětlení novostavby FNHK Centra tradiční čínské medicíny v Hradci Králové. 2017
 • Bošová, D.: Studie proslunění a denního osvětlení novostavby BD Suchdolské náměstí, Praha-Suchdol. 2017

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.