Lidé

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

vedoucí Ústavu stavitelství II

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Schulzová, K.
Trvání projektu
2021
Anotace
Softwarové nástroje integrované v BIM programech umožňují vyhodnocení kvality vnitřního prostředí v budovách již v prvotních stadiích návrhu, což může zabránit pozdějším konfliktům a nežádoucím kompromisům. Cílem projektu je usnadnit architektům orientaci v dostupných nástrojích pro BIM analýzu vnitřního prostředí budov a prověřit jejich využitelnost pro architektonický návrh ve všech jeho fázích. Projekt vychází z již zpracovaného souboru případových studií, zkoumajících propojení architektonických vlastností budovy a jejích stavebně fyzikálních parametrů.
Trvání projektu
2020
Anotace
Vzhledem ke kladným ohlasům studentů, je již 3. ročník úspěšné konference z roku 2018 a 2019 zaměřena na navrhování a provádění dřevostaveb a dřevo jako konstrukční a designový prvek. Cílem konference je mezi studenty šířit osvětu o navrhování a provádění dřevěných konstrukcí a dřevostaveb, seznamovat je s novými konstrukcemi a technologiemi a jejich aplikacemi do navrhování, s vývojem dřevěné architektury v České republice a v zahraničí s rozvojem vícepodlažních budov, s ochranou dřeva a konstrukcí proti biotickému a abiotickému napadení, s protipožární ochranou; s navrhováním a kontrolou difúzně otevřených a uzavřených konstrukcí obalových plášťů apod. a letos právě s důrazem na samotný materiál - dřevo, který je jak konstrukční prvek, tak také krásný designový prvek. Dalším cílem konference je příprava studentů k samostatné práci a prezentaci na konferencích, obhajobách diplomových a dizertačních prací, prezentaci vlastních návrhů v architektonických soutěžích a v architektonické praxi. Výstupem je studentská konference s prezentací příspěvků, které budou uveřejněny ve sborníku, včetně všech došlých příspěvků. Následně bude uspořádán 3. ročník výstavy posterů nejlepších prací, kterou se nám jak v roce 2018, tak v roce 2019 podařilo propojit s veřejně uznávanou akcí "Salon dřevostaveb".
Trvání projektu
2019
Anotace
2. ročník úspěšné konference z roku 2018 je zaměřena na navrhování a provádění dřevěných konstrukcí a dřevostaveb se zvláštním zaměřením na občanskou výstavbu. Cílem konference je mezi studenty šířit osvětu o navrhování a provádění dřevěných konstrukcí a dřevostaveb, seznamovat je s novými konstrukcemi a technologiemi a jejich aplikacemi do navrhování; s vývojem dřevěné architektury v České republice a v zahraničí s rozvojem vícepodlažních budov; s ochranou dřeva a konstrukcí proti biotickému a abiotickému napadení; s protipožární ochranou; s navrhováním a kontrolou difúzně otevřených a uzavřených konstrukcí obalových plášťů apod. a to vše především v sektoru staveb pro občanskou vybavenost. Dalším cílem konference je příprava studentů k samostatné práci a prezentaci na konferencích, obhajobám diplomových a dizertačních prací, a prezentaci vlastních návrhů v architektonických soutěžích a v architektonické praxi. Výstupem je studentská konference s prezentací příspěvků, které budou uveřejněny ve sborníku, včetně všech došlých příspěvků. Následně bude uspořádán 2. ročník výstavy posterů nejlepších prací, kterou se nám již v roce 2018 podařila propojit s veřejně uznávanou akcí "Salon dřevostaveb".
Trvání projektu
2018
Anotace
Konference je zaměřena na navrhování a provádění dřevěných konstrukcí a energeticky úsporných dřevostaveb. Cílem konference je mezi studenty šířit osvětu o navrhování a provádění dřevěných konstrukcí a dřevostaveb, seznamovat s novými konstrukcemi a technologiemi a jejich aplikacemi do navrhování (např. velkoplošné panely CLT, spřažené dřevobetonové konstrukce apod.); s vývojem dřevěné architektury v České republice a v zahraničí s rozvojem vícepodlažních budov; s ochranou dřeva a konstrukcí proti biotickému a abiotickému napadení; s protipožární ochranou; s navrhováním a kontrolou difúzně otevřených a uzavřených konstrukcí obalových plášťů apod. Dalším cílem konference je příprava studentů k samostatné práci a prezentaci na konferencích, obhajobám diplomových a dizertačních prací, a prezentaci vlastních návrhů v architektonických soutěžích a v architektonické praxi. Výstupem je studentská konference s prezentací příspěvků, které budou uveřejněny ve sborníku, včetně všech došlých příspěvků. Následně bude uspořádána výstava posterů nejlepších prací.
Hlavní řešitel
Schulzová, K.
Trvání projektu
2018-2020
Anotace
Výzkum se zabývá architektonickým návrhem se zaměřením na vnitřní prostředí budov a klade si za cíl, propojení výuky stavební fyziky s ateliérovou výukou na školách architektury s následným přesahem do architektonické praxe. Na základě analýzy vybraných vzorků referenčních staveb zkoumá vliv rozhodnutí architekta ve fázi studie na výslednou kvalitu denního osvětlení, oslunění, tepelně technických a akustických vlastností navržených prostor, hledá společné znaky a převádí získané poznatky do formy doplňkového výukového materiálu určeného především studentům architektonických oborů, ale také již v praxi činným architektům.
Trvání projektu
2015-2017
Anotace
Inovativní materiály, které je možno aplikovat na skleněné resp. celoskleněné konstrukce nám umožňují zlepšovat kvalitu vnitřního prostředí uvnitř prosklených objektů. Pro tento výzkumný záměr plánujeme materiály nanášet na vzorky skleněných konstrukcí a na celoskleněné modely. Zkoumaným parametrem bude tloušťka, barevnost, struktura a rozsah nanášených materiálů ve vztahu na kvalitu vnitřního prostředí. Bude se jednat především o tepelnou pohodu jak v létě, tak v zimě, ale také o zajištění soukromí v diskrétních zónách. Tyto parametry budeme navíc optimalizovat v závislosti na požadavcích kvality a množství denního osvětlení uvnitř objektu. Dalším sledovaným parametrem budou limity estetického působení a výtvarného pojetí skleněného objektu, kdy aplikaci funkční vrstvy budeme podřizovat také výtvarnému výrazu ověřované konstrukce. Výběrem zkoumaných materiálů a výrazových prostředků budeme cílit na originalitu návrhu, jeho praktické uplatnění a přínos oboru stavebního skla.
Trvání projektu
2013-2014
Anotace
V rámci trvale udržitelného rozvoje se snažíme maximálně využít pozemky i již stávající prostory pro lidské potřeby - ať už pro bydlení, práci, zdravotnictví či např. školství. Tyto prostory mají různé nároky na zrakové činnosti a tudíž na množství denního osvětlení. Někdy se nám již nepodaří poskytnou dostatek denního světla okenním otvorem a vytvořit tak ideální zrakové podmínky. Jednou z mála možností přenosu denního osvětlení může být světlovodný tubus, který dokáže přenést světlo na delší vzdálenosti. Jeho navržení je však velmi komplikované, jelikož výrobci uvádějí jen odrazivosti materiálu tubusu světlovodu, ale nedokážou zaručit potřebné množství světla na danou vzdálenost či počet zalomení světlovodu.Problém může být i z hlediska tepelně technického, kde mají výrobci certifikované jen jednotlivé prvky světlovodu, ale už ne celý světlovod.
Hlavní řešitel
Prokopová, L.
Trvání projektu
2011-2012
Anotace
Denní osvětlení je pro lidský organismus důležité především ze zdravotního hlediska, kdy při jeho nedostatku může docházet k různým chorobám, kterými se zabývá mnoho odborníků. Vhodným osvětlovacím prostředkem se proto stávají světlovody, které dokážou přenášet světlo na velké vzdálenosti. Jejich pořízení nepatří k nejlevnějším investicím, proto bychom měli velkou pozornost věnovat optimalizaci návrhu, aby jeho instalace přinesla co nejefektivnější využití. A zároveň bychom měli světlovod navrhnout tak, aby netvořil tepelný most a nedocházelo na jeho povrchu ke kondenzaci.
Hlavní řešitel
Bošová, D.
Trvání projektu
2005
Anotace
Výběr stavebních materiálů ne podhledové konstrukce je třeba uskutečňovat s ohledem na riziko vzniku biodegradace, které je dáno vlastnostmi jednotlivých materiálů, druhem prostředí, počátkem užívání novostavby, apod. Cílem výzkumu je stnovení intervalu okrajových podmínek pro jednotlivé materiály, které jsou používány pro konstrukce podhledových konstrukcí šikmých zateplených střech, který vymezuje předpoklad vzniku biodegradace. Dalším úkolem je stanovení rizika biodegradace z hlediska zdravotní nezávadnosti. Také je třeba určit vhodná sanační opatření, či opatření zabraňující vzniku biodegradace při předpokládané počáteční zátěži (nátěry, zvýšení infiltrace v prvním roce užívání novostavby). Je třeba definovat i základní konstrukční požadavky na zateplené střešní konstrukce pro jednotlivé materiály podhledové konstrukce, které by znamenaly eliminování poklesu povrchové teploty vlivem tepelných mostů a infiltrace přes střešní plášť.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.