V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Lidé

Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.

Autoři
Neubergová, S.
Publikováno v
In: Sanace a rekonstrukce staveb 2013. Praha: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky WTA CZ, 2013. pp. 196-200. ISBN 978-80-02-02502-3.
Rok
2013
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Soluble salts' crystallization is the main way of decomposition of some structural materials. This mechanism is based on the fact that as soluble salts' crystal structures form and grow, they increase the pressure; the mechanism depends on the particular salt compound and on the pore sizes and layout. For the analysis of changes of some specific qualities caused by the on-going processes, the destructive impacts on the stone surface have to be taken into account - these effects may significantly affect the measured data.
Autoři
Neubergová, S.
Publikováno v
In: Juniorstav 2012 - Sborník anotací. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2012. pp. 350. ISBN 978-80-214-4393-8.
Rok
2012
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Přírodní porézní materiály (kámen) jsou velmi častým stavebním materiálem historických a památkově chráněných objektů, jejichž vlastnosti jsou degradovány chemickými procesy, které jsou způsobeny zvýšenou vlhkostí obsahující slabé roztoky kyselin, solí a biologických zárodků. V rámci projektu SGS probíhá výzkum chemických, fyzikálně chemických a mechanicko-fyzikálních vlastností porézních materiálů historických staveb, které vlivem dlouhodobě probíhajících degradačních procesů (biologická a chemická koroze) ztrácí své původní hodnoty a mohou tak vést ke ztrátě funkční způsobilosti a spolehlivosti konstrukcí.
Autoři
Neubergová, S. - Cígler Žofková, D.
Publikováno v
In: 35. vědecká mezinárodní konference ústavů a kateder pozemních staveb České a Slovenské republiky. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, 2011. pp. 105-111. ISBN 978-80-01-04959-4.
Rok
2011
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Výsledky prezentované v následujícím textu jsou výsledky dílčích experimentálních výzkumů, probíhajících v rámci studentského grantu, zaměřeného na problematiku degradace porézních materiálů. Na základě laboratorních měření a odběrů vzorků in-situ byly popsány změny vlastností vybraných materiálů a následky interakce s činitelem koroze.
Autoři
Neubergová, S.
Publikováno v
In: Sanace a rekonstrukce staveb 2011. Praha: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky WTA CZ, 2011. pp. 223-228. ISBN 978-80-02-02344-9.
Rok
2011
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Jednou ze základních otázek trvanlivosti, životnosti a spolehlivosti stavebních materiálů a konstrukcí jsou degradační procesy způsobené vlhkostí, rozpustnými solemi a biologickými činiteli na porézní materiály a konstrukce staveb. Zvyšující se agresivita vnějšího prostředí zvýrazňuje závažnost problematiky degradačních procesů, které předcházejí vzniku poruch staveb a ztrátě funkční způsobilosti. Vedle spolehlivých diagnostických metod používaných pro průzkum staveb je rovněž důležité zkoumat vlastnosti materiálů a konstrukcí jako proměnné veličiny závislé na čase a prostředí. Znalost časově závislého chování hmot je otázka spolehlivosti a trvanlivosti staveb.
Autoři
Neubergová, S.
Publikováno v
In: Workshop 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 332-333. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
Rok
2010
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Following the experimental and laboratory research on reliability, durability and residual properties of historical brick structures conducted within the research project MSM 6840770001 [1] and grant GACR 103/06/1801 [2], the internal grant is focused on experimental and theoretical research of physical and mechanical changes of building stone properties (sandstone) and binders properties (lime, lime-cement mortar) in historical buildings. The basis and starting point for this research project are the partial results that have been published in the research project [1] and the grant [2]. From both theoretical and experimental findings published in the research project [1] and grant [2] it can be said that reliability and durability of building structures and hence of whole buildings is a question of a time-dependent behavior of materials. The main focus of this grant is to verify the durability of chosen materials exposed to degradation processes, properties of which affect transport p
Autoři
Neubergová, S.
Publikováno v
In: Sanace a rekonstrukce staveb 2010. Praha: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky WTA CZ, 2010. pp. 260-264. ISBN 978-80-02-02273-2.
Rok
2010
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Z teoretických a experimentálních poznatků je zřejmé, že časově závislé chování hmot je otázkou spolehlivosti a trvanlivosti stavebních konstrukcí a tedy i samotných staveb. Laboratorní a dále uvedené experimentální měření mělo za úkol ověřit životnost vybraného materiálu (pískovce) vystaveného mechanismům degradačních procesů jejichž parametry ovlivňují transportní procesy v materiálech. Transportním prostředkem je především vlhkost, která (jak v kapalné tak i v plynné fázi) je hlavním nositelem agresivních látek působících ve vnitřní struktuře i na vnějším povrchu stavebních hmot. Vlivem vlhkosti pak v materiálech probíhají chemické degradační děje a procesy, které jsou charakteristické změnou pórového systému v důsledku chemických reakcí samotné vlhkosti či rozpuštěných solí se složkami stavebních hmot.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.