S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Lidé

Ing. arch. Veronika Peňázová

Autoři
Štěpánek, P. - Dobrucká, L. - Špirková, D. - Kohout, M. - Tichý, D., - Peňázová, V.
Publikováno v
[Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2019.
Rok
2019
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Cílem výzkumu bylo popsat a interpretovat relevantní aspekty s podstatným i skrytým dopadem na udržitelnost a dostupnost bydlení ve městech a obcích, kodifikovat je pomocí indikátorů a zkoumat možnost jejich ovlivnění prostřednictvím strategických plánů měst a obcí, případně jiných nástrojů bytové politiky a politiky udržitelného rozvoje.
Autoři
Peňázová, V. - Petrus, E., - Glukman, N.
Publikováno v
[Research Report] 2018.
Rok
2018
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Projekt se zabývá zmapováním organizace bytové výstavby v poválečném vývoji v Československu do roku 1989. Výsledky přispívají k porozumění provázanosti parametrů staveb s kulturní i ekonomickou realitou v české společnosti a následně k lepšímu pochopení vývoje těchto parametrů při koncipování veřejných politik v oblasti bydlení.
Autoři
Kohout, M. - Tichý, D. - Lípová, V., - Petrus, E.
Publikováno v
[Research Report] 2018.
Rok
2018
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Úkolem studie bylo na základě rozboru zahraničních příkladů dobré praxe a typologických charakteristik tohoto typu bydlení především uvést náměty na úpravu legislativních předpisů; navrhnout systém, kapacity a další parametry takového bydlení; rámcově odhadnout měrné náklady a identifikovat hlavní úskalí implementace tohoto typu bydlení.
Autoři
Peňázová, V. ed. - Kohout, M. ed., - Tichý, D. ed.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2018. ISBN 978-80-01-06543-3.
Rok
2018
Podkategorie
Sborník
Autoři
Kohout, M. - Tichý, D., - Lípová, V.
Publikováno v
Nehnuteĺnosti a bývanie. 2017,(2), 37-57. ISSN 1336-944X.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
V souvislosti s přípravou zákona o sociálním bydlení se do české odborné diskuse vrátila i otázka prostorového standardu podporovaných bytů. Článek shrnuje výsledky výzkumu porovnávajícího vývoj prostorového standardu čtyř evropských zemí (Německo, Velká Británie, Polsko a Česko) s odlišným přístupem k otázkám veřejně podporovaného bydlení. Prezentovaná analýza přispívá k porozumění provázanosti prostorových parametrů staveb s kulturní i ekonomickou realitou a dále k lepšímu pochopení významu prostorových parametrů při koncipování veřejných politik v oblasti bydlení.
Autoři
Lípová, V. ed. - Kohout, M. ed., - Tichý, D. ed.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2017. ISBN 978-80-01-06164-0.
Rok
2017
Podkategorie
Sborník
Autoři
Kohout, M. - Tichý, D. - Lípová, V. - Štěpánek, P. - Lux, M. - Sunega, P. - Kážmér, L. - Boumová, I. - Špirková, D., - Kubánková, J.
Publikováno v
[Applied Certified Methodology] 2017.
Rok
2017
Podkategorie
Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)
Anotace
Smyslem metodiky je pomoci provozovatelům sociálního bydlení – především subjektům veřejné správy – zorientovat se v problematice pořizování sociálního bydlení, respektive nájemního bydlení pro vymezené skupiny obyvatel, které si nejsou na volném trhu schopny opatřit bydlení vlastní, a to především z pohledu obstarávání staveb pro tento segment bydlení. Obce mají možnost seznámit se s navrhovaným systémem ověřování kvality, správy i výstavby sociálního bydlení na svém území. Uvedená doporučení mimo jiné slouží k sestavení sociálního konceptu staveb a jejich stavebního programu. Cílem bylo připravit metodický postup včetně uvedení série uplatnitelných nástrojů a modelových příkladů, které by rozhodování při pořizování sociálního bydlení zjednodušily a které by zároveň vedly ke kvalitním a dlouhodobě udržitelným řešením. Metodika by měla subjektům činným v oblasti sociálního bydlení umožnit optimalizovat zadávání projektů a současně stavby sociálního bydlení vhodně zapojit do fyzického i sociálního plánování a správy obcí tak, aby splňovaly požadavky na moderní současné bydlení, tj. aby podporovaly vznik prostředí: sociálně soudržného, ekonomicky efektivního, environmentálně šetrného, srozumitelného a kulturně adekvátního.
Autoři
Lípová, V.
Publikováno v
In: Architektura a typologie: proměna staveb na prahu 21. století. Praha: ústav nauky o budovách, 2016. ISBN 9788001060872.
Rok
2016
Podkategorie
Stať ve sborníku
Autoři
Lípová, V. ed. - Kohout, M. ed., - Tichý, D. ed.
Publikováno v
Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2016. ISBN 978-80-01-06063-6.
Rok
2016
Podkategorie
Sborník
Autoři
Kohout, M. - Tichý, D. - Lípová, V., - Medunová, A.
Publikováno v
[Research Report] 2015.
Rok
2015
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Modely sociálního bydlení byly vypracovány s cílem vysvětlit na příkladech prostorových modelů a jejich technického standardu klíčové pojmy připravované Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025. Materiál mapuje možné prostorové, typologické a technické důsledky zvolené kategorizace bydlení a dotýká se především těch rovin koncepce, které mají svůj průmět do výsledné podoby vystavěného prostředí. Jedná se o souvislosti sociální a prostorové struktury (lidé a domácnosti versus byty a domy) a jejich důsledky na uspořádání staveb. Primární prověření bylo provedeno na úrovni ubytovací jednotky (tj. byt), jejího stavebně-technického a materiálového standardu a vztahu ke stávajícímu stavebně-legislativnímu prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.