Výstava ateliérových prací

Koňský trh Turnov

Michal Králik

Anotace

Řešené území se nachází ve městě Turnov v lokalitě nazývané Koňský trh. Území má velký potenciál vzhledem ke své návaznosti na centrum města a zároveň je lemováno vodními toky Jizery, Stebenky a Malé Jizery. Tato oblast je v současné době velmi zanedbaná a těžko průchozí. V urbanistickém návrhu je počítáno s novou blokovou zástavbou navazující na stávající centrum. Je také kladen důraz na prostupnost území a zapojení lokality do každodenního života obyvatel města. Jako vztažný bod území byla ponechána stávající průmyslová budova s novou funkcí tržnice. Převážná část zástavby slouží jako obytná s aktivním parterem. Okolí zástavby je věnováno parkům a rekreaci s přístupem k břehům řeky.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa