S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Koňský trh Turnov

Michal Králik

Anotace

Řešené území se nachází ve městě Turnov v lokalitě nazývané Koňský trh. Území má velký potenciál vzhledem ke své návaznosti na centrum města a zároveň je lemováno vodními toky Jizery, Stebenky a Malé Jizery. Tato oblast je v současné době velmi zanedbaná a těžko průchozí. V urbanistickém návrhu je počítáno s novou blokovou zástavbou navazující na stávající centrum. Je také kladen důraz na prostupnost území a zapojení lokality do každodenního života obyvatel města. Jako vztažný bod území byla ponechána stávající průmyslová budova s novou funkcí tržnice. Převážná část zástavby slouží jako obytná s aktivním parterem. Okolí zástavby je věnováno parkům a rekreaci s přístupem k břehům řeky.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.