S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Znovuobjavenie riečnej siete – potok Lipnička

Michal Bartek

Anotace

Projekt "znovuobjavenia" zatrubneného potoka Lipnička "otvára oči" a poukazuje na riešenia súčasných problémov so suchom, veternou a vodnou eróziou. Komplexnosť riešenia disponuje pozitívnym dopadom na diverzitu rastlinnej ale i živočíšnej ríše. Udržanie pôdnej vlhkosti v pôdnom profile v čo najväčšej hĺbke je taktiež prínosom pre lepšie prekorenenie a následný rast vegetácie v riešenom území. Riečna sieť v spojení s navrhovanou vegetáciou vo všetkých vertikálnych úrovniach rastu vytvára pomyselný "zelený prstenec" obce Lipnice nad Sázavou. Dôležitosť a význam návrhu spočíva v medziodborovej spolupráce krajinných architektov, botanikov, hydrológov, pedológov a v neposlednom rade vedenia obce Lipnice nad Sázavou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.