Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DOM ATROX

Peter Horváth

Anotace

Koncept obytného domu Atrox jednoducho naväzuje na urbanistické riešenie svojou hmotou. Hmota je doplnená po obvode každého podlažia obiehajúcimi terasami, ktoré čiastočne vytvárajú hlukovú clonu najmä pre byty orientované k ulici Chilská. Zo severnej a južnej strany, terasy vystupujú viacej z hmoty, aby poskytli mierne tienenie južným bytom. Z východnej a západnej časti, terasy vybiehajú minimálne, ale sú doplnené zvislými deliacimi stenami, ktoré svojím naklonením vytvárajú čiastočne tienenie, práve keď je slnko najnižšie a svieti kolmo na fasádu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa