Ateliér bytová stavba – ATBS

Cíle

V rámci prvního konkrétního zadání návrhu bytové stavby naučit studenty osvojení principů a metod komplexně pojaté architektonické tvorby, reflektující různorodé aspekty zadání i vlastního procesu navrhování staveb, včetně aplikace i prohloubení získaných znalostí v oblasti bytových staveb, např.: komplexní poznání území a prostředí, definování vnějších a vnitřních vztahů objektu, struktura objektu (půdorysná, prostorová, konstrukční) funkce stavby i bytu a jejich vzájemné vazby na konstrukci, koncept TZB nebo použité základní materiály.

Způsob zadání

Návrh bytové stavby – rodinný dům nebo bytový dům na konkrétním místě v daném urbanistickém kontextu.

Způsob práce

Seznámení s aspekty navrhování bytových staveb formou tematicky zaměřených přednášek, rešerší realizovaných projektů, rozborů řešené lokality. Vlastní výuka probíhá formou průběžných konzultací a společných prezentací zaměřených na: stavební program – koncept – návrh – konstrukci – materiály – prezentaci – atd.

Požadované výsledky

  • portfolio A3 (rešerše, úvahy o programu, analýza zadání, dokumentace procesu návrhu)
  • návrh rodinného domu nebo bytového domu včetně vazby na konkrétní lokalitu (průvodní zpráva, situace, výkresy v měřítku 1:50 nebo 1:100, prostorové zobrazení a fyzický model)

Kritéria hodnocení

Posouzení průběhu i výsledků ateliérového projektu – účast na konzultacích a prezentacích, projevení získaných znalostí a dosažení schopnosti jejich aplikace v oblasti architektonické tvorby, od koncepce přes vlastní návrh až po jeho prezentaci, včetně písemného i verbálního projevu. Součástí sledování kvality výsledků ATBS je opakovaně soutěžní přehlídka „Druhá kůže“ - Studentské projekty ATBS vyhlašovaná FA.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.