Ateliéry

Ateliér Lampa

Odborný asistent

Externí pedagogové

TÉMA ZS 2020/2021

Společná prezentace ústavů se mimořádně nekoná, je nahrazena pouze prezentací na těchto stránkách. Napište, o která témata máte zájem a pošlete předem portfolia v elektronické podobě na email: matej.barla@fa.cvut.cz.

KONCEPCE ATELIÉRU

Cílem ateliéru je naučit studenty zodpovědnému řemeslu ve smyslu přístupu k tvorbě a ke klientovi, nositeli zakázky. Klient (vyučující) vyžaduje věci nutné pro úspěšné zakončení zakázky v praxi. Podepsáním smlouvy s klientem se architekt zavazuje a ne jinak je tomu u nás.

Proto učíme studenty:

 • plnit termíny
 • mluvit s klientem
 • plnit jeho zadání, popřípadě navrhnout úpravu
 • prezentovat projekt na vysoké grafické úrovni
 • navrhovat reálné projekty
 • správně navrhovat

Koncepci a výuku tvoříme společně s kolegou Ing. arch. Janem Mackovičem.


Kapacita ateliéru je naplněna


Aktuální informace k průběhu semestru (vždy na konci):

Zahájení semestru:

Z důvodu rozhodnutí vedení FA ČVUT se nebude konat hromadná prezentace ústavu. Napište, o která témata máte zájem a pošlete předem portfolia v elektronické podobě na email: matej.barla@fa.cvut.cz

Práce v ateliéru:

 • Předpokládá se částečně prezenční formou v ateliéru a částečně distanční formou na platformě Microsoft Teams. V případě změny situace v souvislosti s covid-19 bude forma výuky upravena. Veškerá komunikace bude probíhat pouze fakultním e-mailem. Na email je totiž vázán účet na Microsoft Teams.
 • Přihláška do ateliéru bude zaslána elektronicky po první schůzce ateliéru a každý student přihlášku vyplní, podepíše a scan zašle na adresu matej.barla@fa.cvut.cz. Podpis na přihlášce se rovná podpisu smlouvy s klientem.
  Přihlášky nemusíte nosit sekretářce ústavu, nechte si je u sebe a přineste je na ateliér.
 • Je očekávaná aktivní účast v době ateliéru dle rozvrhu (kdo nebude chodit do ateliéru, popř. se nebude účastnit distanční formě výuky, bude mít problém s dalším pokračováním)
 • Konzultace probíhají nad vytištěnými výkresy
 • Během práce v ateliéru bude pět povinných prezentací, které rozhodnou o pokračování v ateliéru či ukončení spolupráce.

Manuál studenta (aktualizace 12.11.2020) 
kontaktní výuka je zatím zrušena - do odvolání, vše na TEAMS

 1. Situace zadání s vyznačením skupin – byl zaslán emailem na adresy studentů a studentek

 2. Seznam skupin s označením lídra (všechny kontakty)  – byl zaslán emailem na adresy studentů a studentek

 3. Distanční výuka probíhá na Teams (vždy se zapnutou kamerou) ve skupinách (nicméně mohou poslouchat všichni).
   
  Výuka bude probíhat ve dvou termínech – pondělí/čtvrtek
  Pondělí - distanční výuka na Teams v 16:00
  Čtvrtek - distanční výuka na Teams v 16:00


  Harmonogram výuky :
  Pondělí - konzultace skupin 1, 5. 
  Čtvrtek - konzultace skupin 2, 3, 4.


  Pokud je vypsána na ten den přednáška, konzultace se konají po ní.

  Prezentace
  budou jenom na Teams - všichni členové skupiny povinná účast !!!
  a vždy pouze v pondělí (výjimka potvrzující toto pravidlo je příští čtvrtek 1.10.2020)

  Skupina 1, 5 začíná prezentovat v 16:00 hod, končí v 17:30
  Skupina 2, 3, 4 začíná prezentovat v 17:30 hod

  Na prezentaci má každý 10 min

  Přednášky
  budou v pondělí na Teams - povinná účast!!!

  Odevzdávka
  Nevíme podrobně, dle situace s Covidem bude upřesněno

 4. Hodnocení

  Hodnocena bude:
  Každá prezentace (nepřítomnost E), 2 x E = konec výuky v ateliéru
  Kvalita architektury
  Povinné prezentace
  Aktivní účast na hodinách a prezentacích
  Dodržování termínů

  Finální hodnocení semestru
  Celková známka je průměr z těchto známek + bonus za mimořádný počin
   
 5. Harmonogram ateliéru
Etapy výuky:

Etapa A – zadání

již za námi

Etapa B - urbanismus

 • 1. Přednáška – 28.9.20 17:00 Analýza/problémová mapa/pyramida – doc. Ing. arch. R. Lampa

Prezentace I - 1.10.20 – urbanismus

Etapa C – architektura

Cyklus přednášek Otvírání obzorů:

 • 2. Přednáška - 5.10.2020 17:00 Koncept – Ing. arch. M. Barla
 • 3. Přednáška – 5.10.2020 17:20 Jak začít navrhovat - Ing. arch. J. Mackovič
 • 4. Přednáška - 5.10.2020 17:40 Domy - Ing. arch. J. Mackovič

Cyklus přednášek Typologie domů:

 • 5. Přednáška - 12.10.2020 17:00 Bytový a polyfunkční dům dnes - doc. Ing. arch. Radek Lampa
 • 6. Přednáška - 15.10.2020 16:00 Dům na domě - Ing. arch. J. Mackovič
 • 7. Přednáška - 19.10.2020 16:00 Vizuální metafory - doc. Ing. arch. Radek Lampa

Prezentace II - 26.10.20 - rozpracovanost projektu

Děkanský den 16.11.2020 - výuka odpadá

Prezentace III - 30.11.20 - rozpracovanost projektu

Etapa D - odevzdání

 • 8. Přednáška - 12.10.2020 16:00 Jak bude vypadat odevzdávka studenta a ateliéru - doc. Ing. arch. Radek Lampa

Prezentace IV - 14.12.20 - Draft

Prezentace V - 7.1.21 - Final - ZRUŠENA

Ateliérový týden – začátek - 4.1. - 11.1.2021

Finální odevzdávka.- 11.1.2021 do 12:00 hod!!!!

 


Aktuálně:


MIMOŘÁDNÉ KONZULTACE O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH

dohodli jsme se s kolegy, na mimořádných konzultacích v době prázdnin. Budeme opět na TEAMS.

V pondělí 28.12.2020 od 16h
V pondělí 04.01.2021 od 16h

PREZENTACE IV - ROZPRACOVANOST PROJEKTU 14.12.2020 - 16h TEAMS

posílám podklady k PREZENTACI IV - 11.12.2020
Jde o povinnou prezentaci rozpracovanosti projektu, která se bude opět konat na TEAMS se stejnými pravidly.

Za odevzdávku se považuje nahrání prezentace na drive ateliéru, nejpozději do 16h (14.12.2020),
tedy do začátku prezentace.
V 16h si stáhneme obsah DRIVU. Pozdější odevzdávka bude hodnocena sníženou známkou.

Odevzdávku nahrajete do složky s vaším jménem
DRIVE_ZS 2020-21\006_ODEVZDÁVKA DIGI\složka s vaším jménem

Tento obsah musí splnit každý.

- Situace se zakresleným urbanistickým řešením (vazby na okolí, zvýrazněný řešený objekt, okolní objekty a tak dále)
- výkres s představením konceptu návrhu stavby
- půdorysy všech podlaží. Pokud se nějaké podlaží opakuje (typické podlaží) může být jen jedno - např. jeden půdorys pro 2.NP až 6.NP
Půdorys s napojením na terén bude s nakresleným parterem...okolím (pozice hlavního vstupu, vjezd do garáží apod.)
- řez stavbou - min. 1 (podélný nebo příčný)
- axonometrie vysvětlující hmotové řešení (od ruky či 3D)
- 3 skicky objektu a atmosféry, kterou tam cítíte...od ruky perspektiva z úrovně očí člověka
- 3D model (počítačové 3D řešení s vazbami na okolí) - bude zde řešený objekt, okolní budovy, komunikace apod., zkrátka všechny okolní stavby či vlivy na stavbu.

Konzultace 7.12.2020

domluvili jsme se s kolegy, že stále pokračujeme v TEAMS konzultacích bez změny.
Další konzultace 7.12.2020 bude v tradičním čase 16:00 - 18:30 Budeme konzultovat skupiny 1, 5
od 18:30 budou konzultovat bakalář kolega Kušiak a diplomant kolega Bc. Šebek.
V nejbližší dnech pošleme seznam požadavků na odevzdávku.

Konzultace 19.11.2020

Bude rozdělena na dvě části:

1) Pouze pro studenty řešící bakalářskou práci - od 15:00  do 16:00 (připojte se všichni bakaláři). 
Budeme řešit organizaci, problémy s konzultanty apod.

2) Ostatní zadání budou konzultovány v klasických hodinách od 16:00 do 19:15. 
Mimořádná konzultace 16.11. byla krátká a tak budeme muset stihnout všechny skupiny.
 

ROZHODLI JSME SE UPRAVIT SYSTÉM KONZULTACÍ NA TEAMS

Nechceme aby se stávalo, že na někoho nedojde řada a tak rušíme pravidlo sudých a lichých týdnů.
Nově se bude konzultovat po skupinách samostatně.
Pondělí - konzultace skupin 1, 5. 
Čtvrtek - konzultace skupin 2, 3, 4.

Pokud bude volněji nebo bude méně aktivních studentů, dojde řada i na jiné skupiny.
Konzultace budou stále od 16:00 do 19:15 bez změny času.

Dále upozorňujeme, že někteří z vás nechodí pravidelně na konzultace a tak jste značně pozadu. Blíží se prezentace a někteří jsou stále na začátku. Musíte změnit přístup, jinak se vystavujete riziku, že nezvládnete závěr studia v ateliéru!

PREZENTACE II - ROZPRACOVANOST PROJEKTU 26.10.2020 - 16h TEAMS

Za odevzdávku se považuje nahrání prezentace na drive ateliéru, nejpozději do 16h (26.10.2020), tedy do začátku prezentace.

V 16h si stáhneme obsah drivu. Pozdější odevzdávka bude hodnocena sníženou známkou. Odevzdávku nahrajete do složky s vaším jménem DRIVE_ZS 2020-21\006_ODEVZDÁVKA DIGI\složka s vaším jménem

Povinný rozsah
1) Vizuální metafory (nutno vložit vlastní obrázky a popisy dle přednášky ze dne 19.10.2020 - podklad v příloze).
2) Představení konceptu stavby.
3) 3D model (počítačové 3D řešení s vazbami na okolí) - bude zde řešený objekt, okolní budovy, komunikace apod., zkrátka všechny okolní stavby či vlivy na stavbu.
4) Situace se zakresleným urbanistickým řešením (schematicky umístění staveb, vstupy, zeleň, zpevněné plochy, komunikace, náměstí, parkování apod.).
5) Schematické půdorysy všech podlaží (mohou být jen barevné plochy s rozmístěním v půdorysu a velikostmi v m2) Půdorys 1.NP bude s parterem...okolím (pozice hlavního vstupu, vjezd do garáží apod.).
6) Schematické řezy - 1 až 2 (podélný a příčný).
7) Axonometrie vysvětlující hmotové řešení (hmoty od ruky či 3D, ve správných poměrech).
8) Minimálně 3 skicky objektu a atmosféry, kterou tam cítíte...od ruky perspektiva z úrovně chodce. Připomínám, že prezentace je povinná...

ROZHODLI JSME SE POSUNOUT KONZULTAČNÍ HODINY V PONDĚLÍ I VE ČVTRTEK NA 16h - PRVNÍ SE BUDE KONAT 15.10.2020

Konzultace + přednáška proběhne na TEAMS v 16h.

O dalším postupu budeme opět informovat

KONTAKTNÍ VÝUKA VE ČTVRTEK 08.10.2020 ZRUŠENA

Konzultace + přednáška proběhne na TEAMS v 17h.

O dalším postupu budeme opět informovat

 

Mimořádná konzultace - v pondělí 28.9.2020

Konzultace + přednáška proběhne na TEAMS v 17h.

Pan Lampa ukáže pyramidu priorit.
 

PREZENTACE I. - 1.10.2020

Prezentace na TEAMS 17h

minimální povinný rozsah:

 • problémová mapa
 • situace s návrhem
 • 3D model s návrhem
 • skici atmosféry (každý bude mít minimálně 3 skici)
 • pyramida priorit

 

Informace k práci v ateliéru

v emailu každý dostal odkaz na ateliérový GOOGLE DRIVE Podklady najdete vždy zde... Vzhledem k situaci jsme se domluvili na několika úpravách v harmonogramu. Ve středu 23.9. pošleme podrobnější plán.

Čtvrteční výuka (24.9.) bude zatím předběžně před školou na zahrádce u Technické knihovny. Každý team by si měl připravit:

1) problémovou mapu - v mapě budou zakresleny všechny zásadní problémy nebo výhody ovlivňující místo či stavby
(např. hluk, povodně, ochranná pásma, památková ochrana, doprava (napojení na komunikace), bezpečnost, zeleň, dominanty, občanská vybavenost... V mapě by bylo dobré zakreslit ne všechno, ale to co považujete za důležité...

2) návrh zástavby, jde o koncepční návrh, mohou být varianty. Další pošleme zítra...

I. hodina ateliéru - viz schůzky

Sejdeme se na Litochlebském náměstí u pomníku 1. a 2. světové války. Vystoupíte z metra a půjdete dolů ke kruhové křižovatce. Pomník je na ose ulice Chilská na nejvzdálenější straně.

Pozice 50.0319819N, 14.5061244E

Projdeme si okolí a probereme možnosti přímo na místě. Vezměte si fotoaparáty a vytvořte si fotodokumentaci, dokud jsou stromy s listy a je hezké počasí... to brzy odejde.

 

 

Výstava semestrálních prací ZS 2019-20 v ateliéru Lampa
Filip Zelník: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Filip Zelník: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Filip Zelník: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Filip Zelník: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Daria Vlasova: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Daria Vlasova: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Daria Vlasova: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Andrei Kazlouski: Hausbót, Vltava - Veslařský ostrov, Praha. ZS 2019-20
Andrei Kazlouski: Hausbót, Vltava - Veslařský ostrov, Praha. ZS 2019-20
Andrei Kazlouski: Hausbót, Vltava - Veslařský ostrov, Praha. ZS 2019-20
Max Kušiak: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Max Kušiak: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Valeriya Tapaeva: Vodácká loděnice, Braník, Praha. ZS 2019-20

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková