S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Ateliéry

Ateliér Lampa

Odborný asistent

Externí pedagogové

TÉMA ZS 2020/2021

Společná prezentace ústavů se mimořádně nekoná, je nahrazena pouze prezentací na těchto stránkách. Napište, o která témata máte zájem a pošlete předem portfolia v elektronické podobě na email: matej.barla@fa.cvut.cz.

KONCEPCE ATELIÉRU

Cílem ateliéru je naučit studenty zodpovědnému řemeslu ve smyslu přístupu k tvorbě a ke klientovi, nositeli zakázky. Klient (vyučující) vyžaduje věci nutné pro úspěšné zakončení zakázky v praxi. Podepsáním smlouvy s klientem se architekt zavazuje a ne jinak je tomu u nás.

Proto učíme studenty:

 • plnit termíny
 • mluvit s klientem
 • plnit jeho zadání, popřípadě navrhnout úpravu
 • prezentovat projekt na vysoké grafické úrovni
 • navrhovat reálné projekty
 • správně navrhovat

Koncepci a výuku tvoříme společně s kolegou Ing. arch. Janem Mackovičem.


Kapacita ateliéru je naplněna


Aktuální informace k průběhu semestru (vždy na konci):

Zahájení semestru:

Z důvodu rozhodnutí vedení FA ČVUT se nebude konat hromadná prezentace ústavu. Napište, o která témata máte zájem a pošlete předem portfolia v elektronické podobě na email: matej.barla@fa.cvut.cz

Práce v ateliéru:

 • Předpokládá se částečně prezenční formou v ateliéru a částečně distanční formou na platformě Microsoft Teams. V případě změny situace v souvislosti s covid-19 bude forma výuky upravena. Veškerá komunikace bude probíhat pouze fakultním e-mailem. Na email je totiž vázán účet na Microsoft Teams.
 • Přihláška do ateliéru bude zaslána elektronicky po první schůzce ateliéru a každý student přihlášku vyplní, podepíše a scan zašle na adresu matej.barla@fa.cvut.cz. Podpis na přihlášce se rovná podpisu smlouvy s klientem.
  Přihlášky nemusíte nosit sekretářce ústavu, nechte si je u sebe a přineste je na ateliér.
 • Je očekávaná aktivní účast v době ateliéru dle rozvrhu (kdo nebude chodit do ateliéru, popř. se nebude účastnit distanční formě výuky, bude mít problém s dalším pokračováním)
 • Konzultace probíhají nad vytištěnými výkresy
 • Během práce v ateliéru bude pět povinných prezentací, které rozhodnou o pokračování v ateliéru či ukončení spolupráce.

 

Manuál studenta (aktualizace 13.10.2020) 
kontaktní výuka je zatím zrušena - do odvolání, vše na TEAMS

 1. Situace zadání s vyznačením skupin – byl zaslán emailem na adresy studentů a studentek

 2. Seznam skupin s označením lídra (všechny kontakty)  – byl zaslán emailem na adresy studentů a studentek

 3. Výuka 
  Výuka bude probíhat ve dvou termínech – pondělí/čtvrtek
  Pondělí - distanční výuka na Teams
  Čtvrtek - kontaktní výuka v ateliéru ve škole (ZATÍM  ZRUŠENA DO ODVOLÁNÍ, VÝUKA JE NA TEAMS od 16h)

  Ke kontaktní výuce samozřejmě nemůžeme nikoho nutit. Jsou mezi vámi kolegové co pustili byt, kolej apod. a mají s tím problém. Pokud jste v takové situaci, můžeme si o tom promluvit a domluvíme se na postupu.

  Distanční výuka bude probíhat na Teams (vždy se zapnutou kamerou) ve skupinách (nicméně mohou poslouchat všichni).

  Harmonogram výuky (sudý týden):
  Skupina 2,3,4 začíná výuka v 16:00 hod, končí v 17:30
  Skupina 1, 5 začíná výuka v 17:30 hod

  Harmonogram výuky (lichý týden):
  Skupina 1, 5 začíná výuka v 16:00 hod, končí v 17:30
  Skupina 2, 3, 4 začíná výuka v 17:30 hod

  Buďte připojeni na TEAMS včas, jinak máte smůlu!!!
  Členové skupiny jsou přítomni ať se poučí z jiných konzultací.

  Pokud je vypsána na ten den přednáška, konzultace se konají po ní.

  Kontaktní výuka bude probíhat ve skupinách (ZATÍM  ZRUŠENA DO ODVOLÁNÍ, VŠE NA TEAMS).
  Jednotlivé skupiny se nesmí potkat v ateliéru ani ve škole.

  Harmonogram výuky (sudý týden):
  Skupina 2,3,4 začíná výuka v 15:00 hod, končí v 16:30 a všichni studenti odchází z učebny !!!
  Skupina 1, 5 začíná výuka v 16:35 hod - studenti přichází do učebny

  Harmonogram výuky (lichý týden):
  Skupina 1, 5 začíná výuka v 15:00 hod, končí v 16:30 a všichni studenti odchází z učebny !!!
  Skupina 2,3,4 začíná výuka v 16:35 hod - studenti přichází do učebny

  Nesmí dojít k promíchání studentů ze skupin 2,3,4 a 1,5 !!!

  Proto buďte včas, jinak máte smůlu!!!
  Z nařízení školy bude vedena prezence přítomných studentů, jejich odchody a příchody. Práce v roušce je samozřejmostí. Pravidle dle aktuální situace, nařízení rektora apod.

  Prezentace
  budou jenom na Teams - všichni členové skupiny povinná účast !!!
  a vždy pouze v pondělí (výjimka potvrzující toto pravidlo je příští čtvrtek 1.10.2020)

  Skupina 2,3,4 začíná prezentovat v 16:00 hod, končí v 17:30
  Skupina 1, 5 začíná prezentovat v 17:30 hod

  Na prezentaci má každý 10 min

  Přednášky
  budou v pondělí na Teams - povinná účast!!!

  Odevzdávka
  Nevíme podrobně, dle situace s Covidem bude upřesněno

 4. Hodnocení

  Hodnocena bude:
  Každá prezentace (nepřítomnost E), 2 x E = konec výuky v ateliéru
  Kvalita architektury
  Povinné prezentace
  Aktivní účast na hodinách a prezentacích
  Dodržování termínů

  Finální hodnocení semestru
  Celková známka je průměr z těchto známek + bonus za mimořádný počin
   
 5. Harmonogram ateliéru
Etapy výuky:

Etapa A – zadání

již za námi

Etapa B - urbanismus

 • 1. Přednáška – 28.9.20 17:00 Analýza/problémová mapa/pyramida – doc. Ing. arch. R. Lampa

Prezentace I - 1.10.20 – urbanismus

Etapa C – architektura

Cyklus přednášek Otvírání obzorů:

 • 2. Přednáška - 5.10.2020 17:00 Koncept – Ing. arch. M. Barla
 • 3. Přednáška – 5.10.2020 17:20 Jak začít navrhovat - Ing. arch. J. Mackovič
 • 4. Přednáška - 5.10.2020 17:40 Domy - Ing. arch. J. Mackovič

Cyklus přednášek Typologie domů:

 • 5. Přednáška - 12.10.2020 17:00 Bytový a polyfunkční dům dnes - doc. Ing. arch. Radek Lampa
 • 6. Přednáška - 15.10.2020 16:00 Dům na domě - Ing. arch. J. Mackovič
 • 7. Přednáška - 19.10.2020 16:00 Vizuální metafory - doc. Ing. arch. Radek Lampa

Prezentace II - 26.10.20 - rozpracovanost projektu

Prezentace III - 30.11.20 - rozpracovanost projektu

Etapa D - odevzdání

 • 8. Přednáška - 12.10.2020 16:00 Jak bude vypadat odevzdávka studenta a ateliéru - doc. Ing. arch. Radek Lampa

Prezentace IV - 14.12.20 - Draft

Prezentace V - 7.1.21 - Final

Ateliérový týden – začátek - 4.1. - 11.1.2021

Finální odevzdávka.- 11.1.2021 do 12:00 hod!!!!

 


Aktuálně:


PREZENTACE II - ROZPRACOVANOST PROJEKTU 26.10.2020 - 16h TEAMS

Povinný rozsah
1) Vizuální metafory (nutno vložit vlastní obrázky a popisy dle přednášky ze dne 19.10.2020 - podklad v příloze).
2) Představení konceptu stavby.
3) 3D model (počítačové 3D řešení s vazbami na okolí) - bude zde řešený objekt, okolní budovy, komunikace apod., zkrátka všechny okolní stavby či vlivy na stavbu.
4) Situace se zakresleným urbanistickým řešením (schematicky umístění staveb, vstupy, zeleň, zpevněné plochy, komunikace, náměstí, parkování apod.).
5) Schematické půdorysy všech podlaží (mohou být jen barevné plochy s rozmístěním v půdorysu a velikostmi v m2) Půdorys 1.NP bude s parterem...okolím (pozice hlavního vstupu, vjezd do garáží apod.).
6) Schematické řezy - 1 až 2 (podélný a příčný).
7) Axonometrie vysvětlující hmotové řešení (hmoty od ruky či 3D, ve správných poměrech).
8) Minimálně 3 skicky objektu a atmosféry, kterou tam cítíte...od ruky perspektiva z úrovně chodce. Připomínám, že prezentace je povinná..

ROZHODLI JSME SE POSUNOUT KONZULTAČNÍ HODINY V PONDĚLÍ I VE ČVTRTEK NA 16h - PRVNÍ SE BUDE KONAT 15.10.2020

Konzultace + přednáška proběhne na TEAMS v 16h.

O dalším postupu budeme opět informovat

KONTAKTNÍ VÝUKA VE ČTVRTEK 08.10.2020 ZRUŠENA

Konzultace + přednáška proběhne na TEAMS v 17h.

O dalším postupu budeme opět informovat

 

Mimořádná konzultace - v pondělí 28.9.2020

Konzultace + přednáška proběhne na TEAMS v 17h.

Pan Lampa ukáže pyramidu priorit.
 

PREZENTACE I. - 1.10.2020

Prezentace na TEAMS 17h

minimální povinný rozsah:

 • problémová mapa
 • situace s návrhem
 • 3D model s návrhem
 • skici atmosféry (každý bude mít minimálně 3 skici)
 • pyramida priorit

 

Informace k práci v ateliéru

v emailu každý dostal odkaz na ateliérový GOOGLE DRIVE Podklady najdete vždy zde... Vzhledem k situaci jsme se domluvili na několika úpravách v harmonogramu. Ve středu 23.9. pošleme podrobnější plán.

Čtvrteční výuka (24.9.) bude zatím předběžně před školou na zahrádce u Technické knihovny. Každý team by si měl připravit:

1) problémovou mapu - v mapě budou zakresleny všechny zásadní problémy nebo výhody ovlivňující místo či stavby
(např. hluk, povodně, ochranná pásma, památková ochrana, doprava (napojení na komunikace), bezpečnost, zeleň, dominanty, občanská vybavenost... V mapě by bylo dobré zakreslit ne všechno, ale to co považujete za důležité...

2) návrh zástavby, jde o koncepční návrh, mohou být varianty. Další pošleme zítra...

I. hodina ateliéru - viz schůzky

Sejdeme se na Litochlebském náměstí u pomníku 1. a 2. světové války. Vystoupíte z metra a půjdete dolů ke kruhové křižovatce. Pomník je na ose ulice Chilská na nejvzdálenější straně.

Pozice 50.0319819N, 14.5061244E

Projdeme si okolí a probereme možnosti přímo na místě. Vezměte si fotoaparáty a vytvořte si fotodokumentaci, dokud jsou stromy s listy a je hezké počasí... to brzy odejde.

 

 

Výstava semestrálních prací ZS 2019-20 v ateliéru Lampa
Filip Zelník: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Filip Zelník: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Filip Zelník: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Filip Zelník: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Daria Vlasova: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Daria Vlasova: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Daria Vlasova: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Andrei Kazlouski: Hausbót, Vltava - Veslařský ostrov, Praha. ZS 2019-20
Andrei Kazlouski: Hausbót, Vltava - Veslařský ostrov, Praha. ZS 2019-20
Andrei Kazlouski: Hausbót, Vltava - Veslařský ostrov, Praha. ZS 2019-20
Max Kušiak: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Max Kušiak: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Valeriya Tapaeva: Vodácká loděnice, Braník, Praha. ZS 2019-20

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková