Ateliéry

Ateliér Lampa

Odborný asistent

ÚSPĚCH STUDENTŮ ATELIÉRU LAMPA V SOUTĚŽI DRUHÁ KŮŽE 2020/21

Devátý ročník soutěžní přehlídky Druhá kůže představila 44 nominovaných studentských projektů vytvořených v rámci ateliéru Bytová stavba (ATBS).

 • Naše studentka Lada Zapletalová s projektem č. 40 bytového domu TRANSITUS v Praze na Opatově se umístila mezi 4 nejlepšími projekty bez určení pořadí. 

Porota se po pečlivé úvaze rozhodla rozdělit ceny bez udělení pořadí, tedy místo prvního, druhého a třetího místa udělit čtyři ceny pořadí po 2.500 Kč. Důvodem byl různý charakter oceněných projektů a jejich zadání a také skutečnost, že žádný z oceněných významněji nepřevyšoval svou kvalitou nad ostatními. Dále porota udělila dvěma soutěžním projektům čestné uznání.

 • Další náš student s projektem č. 12 – Tomáš Chrástecký (Výtopna) postoupil do 2. kola mezi 8 nejlepších projektů z celkového počtu 44 projektů.

 

Společná prezentace ústavů se bude konat 8.2.2021 od 13h na MS TEAMS.

KONCEPCE ATELIÉRU

Cílem ateliéru je naučit studenty zodpovědnému řemeslu ve smyslu přístupu k tvorbě a ke klientovi, nositeli zakázky. Klient (vyučující) vyžaduje věci nutné pro úspěšné zakončení zakázky v praxi. Podepsáním smlouvy s klientem se architekt zavazuje a ne jinak je tomu u nás.

Proto učíme studenty:

 • plnit termíny
 • mluvit s klientem
 • plnit jeho zadání, popřípadě navrhnout úpravu
 • prezentovat projekt na vysoké grafické úrovni
 • navrhovat reálné projekty
 • správně navrhovat

Koncepci a výuku tvoříme společně s kolegou Ing. arch. Janem Mackovičem.


Kapacita ateliéru je naplněna


Aktuální informace k průběhu semestru:

Kontaktní výuka je zatím do odvolání zrušena, vše na MS TEAMS

Zahájení semestru:

Z důvodu rozhodnutí vedení FA ČVUT se nebude konat hromadná prezentace ústavu. Napište, o která témata máte zájem a pošlete předem portfolia v elektronické podobě na email: matej.barla@fa.cvut.cz

Práce v ateliéru:

 • Předpokládá se studium distanční formou na platformě Microsoft Teams. V případě změny situace v souvislosti s covid-19 bude forma výuky upravena. Veškerá komunikace bude probíhat pouze fakultním e-mailem. Na email je totiž vázán účet na Microsoft Teams.
 • Na tomto odkazu je předběžná přihláška do našeho ateliéru. 
  Po vyplnění se nám odešle formulář abychom věděli počet přihlášených a zájem o jednotlivá témata.
  Do formuláře musíte umístit odkaz na PORTFOLIO nebo odkaz ke stažení portfolia. 
 • V případě, že nás portfolio zaujme, odešleme informaci na Vámi vložený email s PDF formulářem závazné přihlášky. Přihlášku si vytiskněte, podepište modrým perem, naskenujte a pošlete na email matej.barla@fa.cvut.cz.
  Může se stát, že bychom s někým chtěli mluvit na TEAMS… domluvili bychom se mailem.
 • Přihláška do ateliéru bude zaslána elektronicky po první schůzce ateliéru a každý student přihlášku vyplní, podepíše a scan zašle na adresu matej.barla@fa.cvut.cz. Podpis na přihlášce se rovná podpisu smlouvy s klientem.
  Přihlášky nemusíte nosit sekretářce ústavu, nechte si je zatím u sebe.
 • Je očekávaná aktivní účast v době ateliéru dle rozvrhu (kdo nebude chodit do ateliéru, popř. se nebude účastnit distanční formě výuky, bude mít problém s dalším pokračováním)
 • Během práce v ateliéru bude pět povinných prezentací, které rozhodnou o pokračování v ateliéru či ukončení spolupráce.

Manuál studenta

1. Situace zadání na webu ateliéru
2. Seznam skupin

Skupina 1 – A) Lanovka, C) Zastávka

Skupina 2 – B) Parkovací dům

3. Výuka 

Výuka bude probíhat ve dvou termínech – pondělí/čtvrtek
Pondělí - distanční výuka na TEAMS- Skupina 1 – A) Lanovka, C) Zastávka
Čtvrtek - distanční výuka na TEAMS - Skupina 2 – B) Parkovací dům

Podklady najdete na ateliérové cloudovém úložišti DISK GOOGLE. Odkaz byl odeslán každému na email. Zde najdete aktuální podklady, můžete zde umisťovat sdílené soubory mezi sebou.

Distanční výuka bude probíhat na TEAMS ve skupinách (nicméně by měli poslouchat všichni).

Harmonogram výuky (pondělí/čtvrtek):
výuka začíná v 16:00 hod, končí v 19:15

Buďte připojeni na TEAMS včas, jinak máte smůlu!!!
Členové skupiny jsou přítomni ať se poučí z jiných konzultací.

Pokud je vypsána na ten den přednáška, konzultace se konají po ní.

Kontaktní výuka do odvolání zrušena. 

Prezentace
budou jenom na TEAMS - všichni členové skupiny povinná účast !!!
Na prezentaci má každý max 3 min.

Přednášky
budou na TEAMS - povinná účast!!!

Odevzdávky prezentací
Odevzdávka prezentací bude nejpozději do začátku prezentace v daný den (16h) na ateliérový cloud DISK GOOGLE. 
Pozdější odevzdávka bude penalizována – TERMÍN JE SVATÝ. Pokud bude někdo nemocný apod., musí se předem omluvit.
Finální odevzdávka - dle situace s Covidem bude upřesněno později dle nařízení FA.

4. Hodnocení

Hodnocena bude:
Každá prezentace (nepřítomnost F), 2 x F = konec výuky v ateliéru
Kvalita architektury
Povinné prezentace
Aktivní účast na hodinách a prezentacích
Dodržování termínů

Finální hodnocení semestru
Celková známka je průměr z těchto známek + případný bonus (žulík) za mimořádný počin nebo případný (Černý Petr) za architektonický zločin

5. Harmonogram ateliéru

Etapy výuky:

   Etapa A – zadání
15.2.2021 - již je za námi
 

   Etapa B - urbanismus
    • 1. Přednáška – čtvrtek 18.2.2021 v 16:00 Analýza/problémová mapa/pyramida – doc. Ing. arch. R. Lampa
Prezentace I – čtvrtek 25.2.2021 v 16h – urbanismus – problémová mapa, pyramida priorit, SWOT analýza, analýza místa a analýza pozemku
 

   Etapa C – architektura
Cyklus přednášek Otvírání obzorů:
    • 2. Přednáška - pondělí 1.3.2021 v 16:00 Koncept – Ing. arch. M. Barla
    • 3. Přednáška – pondělí 1.3.2021 v 16:30 Jak začít navrhovat – hmotová studie - Ing. arch. J. Mackovič
    • 4. Přednáška - pondělí 1.3.2021 v 17:00 Domy, lanovky - Ing. arch. J. Mackovič
Cyklus přednášek Typologie domů:
    • 5. Přednáška - čtvrtek 4.3.2021 v 16:00 Polyfunkční dům dnes - doc. Ing. arch. Radek Lampa
    • 6. Přednáška - přesunuto - Parkovací dům - Ing. arch. J. Mackovič
    • 7. Přednáška - čtvrtek 11.3.2021 v 16:00 Vizuální metafory - doc. Ing. arch. Radek Lampa
    • 6. Přednáška - pondělí 15.3.2021 v 16:00 Parkovací dům - Ing. arch. J. Mackovič

Prezentace II - čtvrtek 18.3.2021 v 16h - rozpracovanost projektu

Prezentace III - čtvrtek 15.4.2021 v 16h - rozpracovanost projektu

   Etapa D - odevzdání
    • 8. Přednáška - čtvrtek 29.4.2021 16:00 Jak bude vypadat odevzdávka studenta a ateliéru - doc. Ing. arch. Radek Lampa
Prezentace IV – pondělí 10.5.2021 v 16h - Draft
Ateliérový týden FA NONSTOP – 17.5. - 24.5.2021
Finální odevzdávka.- pondělí 24.5.2021 NEJPOZDĚJI do 12:00 hod!!!!

RL+MB+JM

1. ATELIÉR 15.2.2021

SEJDEME SE POSTUPNĚ NA VŠECH 3 MÍSTECH:

15:00 - PLZEŇSKÁ
Zde na tomto odkazu je poloha schůzky na ulici Plzeňská.


16:00 - PODOLÍ
Zde na tomto odkazu je poloha schůzky v Podolí

17:00 - BUDĚJOVICKÁ
Zde na tomto odkazu je poloha schůzky na ploše nad stanicí metra Budějovická.

Domluvíme se na dalším postupu a představíme témata.

2. ATELIÉR 18.2.2021

sejdeme se na TEAMS 16h

program:

 • představení organizace práce v ateliéru
 • přednáška na téma ANALÝZA - doc. Ing. arch. Radek Lampa
 • představení HMG (harmonogramu) ateliéru

PREZENTACE III - ROZPRACOVANOST, 15.4.2021, 16h

POZOR - ve čtvrtek 15.4.2021 je Prezentace III - rozpracovanost projektu zde obsah.

 Povinný rozsah Prezentace III

1) Představení konceptu stavby (vysvětlující schemata).
2) 3D model s fasádami (počítačové 3D řešení s vazbami na okolí) - bude zde řešený objekt, okolní budovy, komunikace apod., zkrátka všechny okolní stavby či vlivy na stavbu.
3) Situace se zakresleným urbanistickým řešením (dopravní napojení, umístění staveb, vstupy, zeleň, zpevněné plochy, všechny komunikace, náměstí, parkování apod.).
4) Půdorysy všech podlaží s nábytkem v důležitých prostorech Půdorys 1.NP bude s parterem...okolím (pozice hlavního vstupu, vjezd do garáží apod.).
5) Minimálně jedna barevná fasáda s popisem materiálů, povrchů.
6) Řezy - 1 až 2 (podélný a příčný).
7) Axonometrie vysvětlující hmotové řešení (hmoty od ruky či 3D, ve správných poměrech).
8) Minimálně 3 skicky objektu a atmosféry, kterou tam cítíte...od ruky perspektiva z úrovně chodce.

PREZENTACE IV. DRAFT, 10.5.2021, 16H TEAMS

OBSAH JE STEJNÝ JAKO PORTFOLIO FINÁLNÍ ODEVZDÁVKY...
mimo textovou zprávu a video (pokud video bude, je to plus)

Jde o draft finální odevzdávky...

Obsah
1) titulní strana ve formátu A3 na ležato (podklad od nás je uložen na DRIVE).
2) krátká autorská zpráva BUDE AŽ VE FINÁLNÍ VERZI - V TÉTO PREZENTACI NEBUDE
3) 3D situace (vizualizace - nadhledy) se zakresleným urbanistickým řešením (koncepcí)
4) vysvětlující schémata (představení konceptu stavby - individuálně)
5) axonometrie vysvětlující hmotové řešení
6) minimálně 4 vizualizace exteriér, 4 vizualizace interiér
(počítačové 3D řešení s vazbami na okolí nebo ruční kresba, koláže apod.)
Bude zde řešený objekt, okolní budovy, komunikace apod. Je možný i interiér.
Povinně budou zpracovány vizualizace interiéru u zadání dům na domě + rodinný dům.
7) situace se zakresleným urbanistickým řešením
8) půdorysy všech podlaží se zařizovacími předměty a nábytkem (velmi jednoduše schematicky).
Půdorys 1.NP bude s parterem...okolím (pozice hlavního vstupu, vjezd do garáží apod.)
9) dva řezy (podélný a příčný)
10) pohledy s okolím
11) Detailní pohled na fasádu (1 travé)

 Připomínám, že prezentace je povinná... 

OBHAJOBA SEMESTRÁLNÍHO PROJEKTU 27.5.2021 - 18H TEAMS

Předpokládáme, že všem řekneme hodnocení práce s krátkým komentářem.
Budete mít šanci reagovat, ale nepředpokládáme vaši prezentaci (pouze pokud by to někdo vyžadoval).

Výstava semestrálních prací ZS 2019-20 v ateliéru Lampa
Filip Zelník: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Filip Zelník: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Filip Zelník: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Filip Zelník: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Daria Vlasova: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Daria Vlasova: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Daria Vlasova: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Andrei Kazlouski: Hausbót, Vltava - Veslařský ostrov, Praha. ZS 2019-20
Andrei Kazlouski: Hausbót, Vltava - Veslařský ostrov, Praha. ZS 2019-20
Andrei Kazlouski: Hausbót, Vltava - Veslařský ostrov, Praha. ZS 2019-20
Max Kušiak: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Max Kušiak: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Valeriya Tapaeva: Vodácká loděnice, Braník, Praha. ZS 2019-20

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková