Výstava ateliérových prací

Centrum Radotín

Šimon Mezovský

Anotace

Radotín je mesto s kvalitnou občianskou vybavenosťou, dobrou dopravnou dostupnosťou a so širokou možnosťou rekreácie v blízkej prírode. Slabinou mesta je však jeho centrum. Železnica pretínajúca mesto na dve polovice spôsobila, že ohniská života sú rozptýlené rôzne po meste, zatiaľ čo uprostred mesta sa rozprestiera zanedbaný brownfield. Kvôli prepojeniu jednotlivých subcentier je táto plocha kľúčová. Preto v rámci projektu nového mestského centra sa na tejto parcele uvažuje s umiestnením radnice ako vzťažným bodom územia. Okrem toho by tu pribudlo množstvo nových bytov, služieb a parkovanie v podzemí. Projekt pozostáva z troch samostatných objektov a jeho hmotové riešenie umožnilo oddeliť verejné priestory od súkromných bez toho, aby v meste vznikli ďalšie rušivé bariéry.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka