Výstava ateliérových prací

INDIVIDUÁLNA KOMUNITA

Eva Šefčíková

Anotace

Na prázdny plac s názvom Námestie 5. Května v Černošiciach sme vytvárali chránené bývanie pre rodiny s členom, ktorý má mentálne alebo kombinované fyzické a mentálne postihnutie. Z urbanistického ponímania je parter rozdelený na 3 navzájom prelínajúce sa časti. Obytné jednotky, dennú péči- určenú zejména pre rodiny s osobou s mentálnym, tělesným alebo viacnásobným postihnutím, s poruchou autistického spektra- a parku. Dennú péči môžu navštevovať okrem rezidentov domácností aj iní ľudia, ktorí vyžadujú podmienky primerané tomuto miestu. Park je určený výhradne pre bežné využitie úzkeho okolia. Správne nezávislé bývanie pre hendikepované osoby znamená v mojom ponímaní uspôsobenie domácnosti k ich individuálnym potrebám, s dôrazom na bezpečie, čo najväčšiu samostatnosť a dôležitosť komunity.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.