Výstava ateliérových prací

Anotace

Úrodná půda, množství pramenišť a meandrujících potoků, historické objekty, sousedící ekonomická síla, potenciál v návštěvnosti a nutnost zaobírat se územím nejen historicky, ale i s perspektivou do budoucích mnoha desetiletí udávají impuls k pečlivému plánování a řízení provozu všech zmíněných aspektů a jejich vzájemné symbióze. Návrh krajinné koncepce si klade za cíl definovat vhodné zónování a rozčlenění krajiny podle primárního využití daného území. Ač se jednotlivá témata v celém území překrývají, pojmenování její hlavní složky dopomůže k efektivnímu plánování, upřednostnění prvků vhodných pro dané území a etapizaci realizace jednotlivých složek.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.