Závěrečné práce

Sirnaté lázně - Ostrožská Nová Ves

Sterczová Karin

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Navrhovaná prístavba sa nachádza v kúpeľnom areály lesoparku na okraji mesta Ostrožská Nová Ves. Objekt je v súlade s územnou dokumentáciou – spôsob využitia - kúpeľný areál. Katastrálne územie Ostrožská Nová Ves spadá pod záplavové územie a aktívnu zónu rieky Olšava. Hladina podzemnej vody na nachádza v hĺbke 2,5 metra pod povrchom terénu (viď. D2.T9). Pozemok nespadá pod žiadne ochranné pásmo. Pred zahájením stavby je potrebné odstrániť stávajúce dreviny v rámci hrubých terénnych úprav. Objekt je sprístupnený ulicou Kunovská z juhu. Napojenie na technickú infraštruktúru je umiestnené na severnej strane objektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.