Závěrečné práce

REGIONÁLNÍ PROPOJENÍ PRAHA -LABE

Kratochvíl Marek

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Krajina mezi dvěma řekami, úrodná polabská nížina nebo také pražské ,,zápraží", skládky a dálnice. Jak se dostat od Vltavy k Labi a jak vypadá krajina mezi? Práce se zabývá tématem cesty jako multifunkčního prvku zelené infrastruktury v krajině městské i otevřené. Hledá inspiraci v logice historických dálkových tras a řeší konkrétní návrh chybějícího propojení z Prahy do Kostelce nad Labem z hlediska bezmotorové dopravy a krajinného propojení. V analytické části se soustředím na pojem cesta ve vztahu ke krajině a člověku. Z teoretického hlediska ukazuji cestu jako multifunkční prvek a uvádím problémy i potenciály cestní sítě na konkrétních příkladech z terénního průzkumu. V mapové části analyzuji přírodní, dopravní i historické souvislosti, jejichž výsledkem je schéma problémů a potenciálů krajiny labskovltavského meziříčí. V návrhové části vymezuji teoretické principy dálkového propojení, na jejichž základě je propojení strukturováno do tří os – pěší, cyklo a krajina. Systém bezmotorových cest a krajinných propojení tvoří multifunkční flexibilní celek, jehož dílčí části jsou ideově rozpracovány do konkrétních projektů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.