Závěrečné práce

KRAJINA POD ČERCHOVEM, KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ REVITALIZACE KRAJINY V NÁVAZNOSTI NA SÍDLO

Sladká Tereza

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá koncepčním řešením revitalizace krajiny Klenčí pod Čerchovem v návaznosti na sídlo. První část práce je věnována analýzám přírodních a kulturních charakteristik území, které jsou následně vyhodnoceny a zakresleny do problémových map. Druhá část práce se zabývá koncepčním návrhem krajiny, jehož cílem je optimalizace funkcí krajiny. Hlavními oblastmi řešení jsou prostupnost krajiny v návaznosti na body zájmu, (prostupnost) a (body zájmu), vodní režimy v řešeném území (voda) a druhová rozmanitost krajiny (biodiverzita), které spolu souvisejí, vzájemně se prolínají a ovlivňují. Cílem tohoto návrhu je revitalizace krajiny poskytující kvalitní životní prostředí všem svým uživatelům, fauně i flóře, rezidentům a návštěvníkům.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.