Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Diplomové práce

Architektonické řešení stanice rychlodráhy Hradčanská

Bc. Jan Sochor

Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá spojením Letiště Václava Havla s centrem Prahy, konkrétně návrhem nové podzemní stanice vlaku Praha Hradčanská, jejím navázáním na další složky veřejné dopravy a doplněním veřejných funkcí, chybějících v této lokalitě. Návrh cílí na stržení bariér, které železniční doprava v městech vytváří a na vytvoření kompaktního propojení dopravy a občanské vybavenosti, odpovídající důležitosti místa. Návrh, čerpající z historického vývoje lokality, nastiňuje i konceptuální řešení doplnění urbanistické struktury okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.