Diplomové práce

Řešení okolí Tyršova vrchu - regenerace a dotvoření území

Bc. Klára Kohoutová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Dolní Michle mezi potokem Botičem a železniční tratí je mírně zanedbaná, romantická čtvrť s neobyčejným terénem. Je tam hodně malých areálů, autoservisů, hal hlavně kolem železnice. Ulice Nuselská s tramvají tvoří jakousi hlavní třídu oblasti, ale městský charakter se postupně ztrácí. Navrhuji doplnění stávajících bloků a vytvoření malého obytného okrsku kolem vršíčku Třešňovky. Všechny krajinné elementy jsou propojeny zelenými žilkami, aby zvětšily rekreační potenciál území. Velká hala na severu území je upravena na volnočasové centrum a otevřena do nového parku. Městské vybetonované koryto Botiče je na dvou příhodných místech změněno a zpřístupněno.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.