Diplomové práce

Struktury a rozhraní v obrazu Prahy

Bc. Jan Zrzavý

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá potenciálem prostředí na střetu městských prvků výrazně odlišných měřítek. Případová studie ověřuje teze v hledání formy konkrétního rozhraní, železničního koridoru a historické městské tkáně, na území mezi Nuslemi a Vršovicemi. Cílem bylo zapojení staveb liniové dopravní infrastruktury do systému města a tím jejich povýšení na plnohodnotně městotvorný prvek.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.