Diplomové práce

STAVBA V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH

Jiří Vele

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je navrhnout výzkumnou stanici schopnou odolat extrémnímu prostředí Marsu. V práci je zahrnuta analýza, výběr místa a samotný návrh. Stavba je rozdělena na několik stavebních fází. Zpočátku využívá místní suroviny jen okrajově, spoléhá na dovezené technologie. Postupem času se prolíná s místním prostředím a naplno využívá jeho potenciálu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.